Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond aangemerkt kunnen worden. Relatief weinig Syriërs (7%) hadden contact met een psycholoog of een psychiater.

 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft een training ontwikkeld gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt kregen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

 

Het doel was om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. De ontwikkelde training is aan 30 zorgprofessionals gegeven.

Het doel van de training was dat door een cultuursensitieve benadering van GGz behandelaars statushouders zich meer begrepen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Deze doelen zijn behaald.

 

Een projectgroep met 3 experts van ARQ en 2 ervaringsdeskundigen (1 uit Syrië en 1 uit Eritrea) heeft de e-learning en een twee-daagse training ontwikkeld voor GGz behandelaars. In de e-learning is kennis opgenomen over aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie.

 

De twee daagse training is gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, om cultuursensitief te behandelen. Er is aandacht voor de bewustwording van eigen waarden en vooroordelen. In de training wordt de aard en relevantie van verklaringsmodellen uitgelegd. Deelnemers oefenen zowel in de training als in hun praktijk met het afnemen van het cultural formulation interview (CFI). De bespreking mondt uit in een behandelplan en een strategie om met de patiënt overeenstemming te bereiken over de behandeling.

 

De nieuw ontwikkelde training is geborgd, doordat ARQ Academy vanaf 2020 de training cultuursensitief behandelen aanbiedt aan GGz professionals en aan GGz instellingen.

 

Middels dit project is bereikt dat meer GGz behandelaars cultuursensitieve kennis en vaardigheden ontwikkelen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot GGz behandelaars die rekening houden met hun culturele achtergrond.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat van dit project is dat er een blended learning training ‘cultuursensitief behandelen’ is ontwikkeld gericht op GGz professionals. Daarbij krijgen GGz professionals concrete handvatten aangereikt om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten. Middels dit project hebben 30 zorg professionals deelgenomen aan zowel de e-learning als de face to face 2-daagse training. Uit de evaluatie met de 30 deelnemers blijkt dat zij het gevoel hebben dat deze training er aan heeft bijgedragen dat zij statushouders succesvol kunnen behandelen en dat hun cultuursensitieve competenties zijn vergroot.

 

Zowel de e-learning als de 2-daagse training werden positief beoordeeld door de deelnemers. Dankzij de e-learning hebben de deelnemers hun theoretische kennis over trauma’s bij vluchtelingen, achtergrond informatie over Syrische en Eritrese vluchtelingen vergroot, met extra aandacht voor het taboe op psychische problemen in deze culturen.

 

In de training hebben de deelnemers de volgende zaken geleerd:

 

- Aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie: algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder vluchtelingen; 

- culturele presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten; 

- uitdagingen en mogelijkheden bij het behandelen van patiënten met niet-conventionele verklaringsmodellen van ziekte (‘explanatory models’)   

- Cultuursensitieve attitude  

- Cultuursensitieve psychotherapie en aanpassingen om knelpunten bij de uitvoering te overkomen   

 

Inzet van hulpmiddelen zoals het Cultural Formulation Interview (CFI), een cultuurgevoelig anamneseprotocol, de interculturele addenda voor angst en voor depressie, en de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (GMD)  

 

Eigen casuïstiek is gebruikt om knelpunten te exploreren en vaardigheden te oefenen . Dit is geoefend in een rollenspel met een professionele acteur. 

 

Deelnemers geven o.a. aan dat zij nu anders omgaan met culturele diversiteit, dat zij alert zijn op eigen vooroordelen. De 30 deelnemers geven aan dat zij nieuwe vaardigheden geleerd hebben, met name cultuursensitieve competenties ontwikkeld hebben. Tevens hebben ze geleerd om het Cultural Formulation Interview in de behandeling met statushouders (en migranten) in te zetten in de praktijk. Dit is een concreet handvat en het zorgt er voor dat statushouders zich begrepen voelen door de behandelaar, er sneller een vertrouwensband ontstaat tussen behandelaar en statushouder en dat de therapie daardoor een grotere kans van slagen heeft. 

 

Resultaat is ook dat de 30 deelnemers binnen hun eigen (GGz) organisaties cultuursensitief werken op de agenda hebben gezet en hun collega’s adviseren in het op cultuursensitieve wijze werken met statushouders of andere patienten met een niet-westerse achtergrond.

 

Om meer GGz professionals een GGz instellingen te bereiken, wordt de ontwikkelde blended learning training vanaf 2020 structureel aangeboden door ARQ Academy.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond kan worden aangemerkt. Het is opmerkelijk dat relatief weinig Syriërs (7%) contact hadden met een psycholoog of een psychiater.

 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

 

Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. In dit project wordt de ontwikkelde training gegeven aan 30 GGz professionals en wordt de training zodoende getoetst. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Middels dit project wordt beoogd dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een projectgroep met 3 experts van ARQ en 2 ervaringsdeskundigen (1 uit Syrië en 1 uit Eritrea) heeft de e-learning en een twee-daagse training ontwikkeld voor GGz behandelaars. In de e-learning is kennis opgenomen over aspecten van de culturele psychiatrie en psychotherapie. In de e-learning zijn handvatten gegeven om cultuursensitieve behandeling te bieden, met inzet van diverse hulpmiddelen.

 

De twee daagse training is gericht op attitude- en vaardigheidsontwikkeling, om cultuursensitief te behandelen. Er is aandacht voor de bewustwording van eigen waarden en vooroordelen. In de training wordt de aard en relevantie van verklaringsmodellen uitgelegd. Vervolgens worden verschillende strategieën besproken om met niet conventionele verklaringen om te gaan als behandelaar. Deelnemers oefenen zowel in de training als in hun praktijk met het afnemen van het cultural formulation interview (CFI). In de praktijk zetten zij het CFI bij voorkeur in bij een client met een vluchtelingen achtergrond. In de training worden ervaringen hiermee gedeeld. De bespreking zal uitmonden in een behandelplan en een strategie om met patiënt overeenstemming te bereiken over de behandeling.

 

De eerste groep met 15 deelnemers heeft zowel de e-learning als de twee daagse training gevolgd. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers zich nu meer bewust zijn van vooroordelen en dat zij nu meer begrip hebben voor mensen met een andere culturele achtergrond. Zij hebben handvaten gekregen om via het Cultural Formulation Interview in hun contacten met cliënten meer aandacht te hebben voor de culturele opvattingen van hun cliënten. De deelnemers vonden de inzet van de ervaringsdeskundige als co-trainer zeer waardevol. In de zomer zal de feedback van zowel de deelnemers als de leden van de projectgroep verwerkt worden, zodat de e-learning end e training verbeterd wordt.

 

In het najaar zal de tweede groep van 15 GGZ professionals deelnemen aan de e-learning en de twee daagse training. De werving van de 15 deelnemers is al rond. Alles verloopt precies volgens planning. Na afloop van de tweede groep, zal de e-learning en de training worden vastgesteld. Vervolgens zal de training cultuursensitief behandelen geborgd worden bij ARQ Academy. Zij gaan de nieuw ontwikkelde training vanaf 2020 aanbieden aan GGz professionals.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vluchtelingen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van psychische klachten/stoornissen. Het percentage posttraumatische-stressstoornissen (PTSS) en depressie ligt fors hoger dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 13 – 25 % van de asielzoekers/statushouders kampt met depressie en/of PTSS (Ikram en Stronks, 2016). Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen, ondervinden psychische problemen. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond kan worden aangemerkt. Het is opmerkelijk dat relatief weinig Syriërs (7%) contact hadden met een psychiater of psycholoog.

 

Wanneer statushouders eenmaal door de huisarts zijn verwezen naar een psycholoog, en de statushouder bereid is om daar heen te gaan, dient zich een volgend obstakel aan: er zijn te weinig 1ste en 2de lijns GGz professionals die statushouders passende, cultuursensitieve zorg kunnen bieden (update Veerkracht & Vertrouwen, p.8).

 

Factoren die bijdragen aan het feit dat veel statushouders niet tijdig gebruik maken van de GGz in Nederland zijn er aan beide kanten. Aan de gebruikerskant speelt bij statushouders het stigma en de schaamte. Zij hebben veelal een andere visie op klachten. Tevens speelt onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem een rol, evenals als de communicatie barrières indien een statushouder onvoldoende de Nederlandse taal beheerst.

 

Factoren die aan de aanbiederskant bijdragen aan dit probleem, zijn o.a. het hanteren van een ‘onesize fits all’ benadering, gebrekkige culturele competenties bij behandelaren (communicatie, diagnostiek, aanpassing van behandelingen op basis van achtergrond en context van patiënt, etc).

 

Arq Psychotrauma Expert Groep wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.

 

Het doel is om een ‘blended learning’ training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen, in de praktijk te implementeren en zodoende te toetsen. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Dankzij dit project zullen statushouders die worden behandeld door de getrainde GGz professionals meer regie ervaren tijdens de behandeling.

 

Als basis verwerken we in de training de uitkomsten van de Generieke Module Diversiteit (GMD). Aanvullend zal specifieke informatie over statushouders worden toegevoegd. Het belangrijkste is dat de GMD wordt omgezet van theorie naar praktijk door het bieden van een tweedaagse training, waarbij GGz professionals hun competenties om cultuursensitief te behandelen vergroten.

 

Extra innovatie is dat een e-learning module ontwikkeld wordt, zodat een deel van de cursus online gedaan wordt door de GGz professionals. Via de e-learning is meer flexibiliteit en tijdswinst te behalen. Ook dient de e-learning als waardevol naslagwerk.

 

Om te zorgen dat de training zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van statushouders, worden twee ervaringsdeskundigen ingezet: 1 Syrische en 1 Eritrese ervaringsdeskundige. Beide ervaringsdeskundigen zijn Mind-Spring trainers en hebben zowel de expertise van psycho-educatie, als de praktijkervaring met het geven van trainingen. De ervaringsdeskundigen zullen in de ontwikkelingsfase inhoudelijk input leveren op de inhoud van de training. Bij het uitvoeren van de training wordt 1 ervaringsdeskundige ingezet.

 

Nadat de training ontwikkeld is, wordt de training geïmplementeerd in de praktijk bij 2 groepen van 15 GGz professionals. Elke groep zal de training zorgvuldig evalueren en feedback van deelnemers wordt verwerkt, zodat de training aangescherpt wordt.

 

Als dit project is afgerond, zal de ontwikkelde en getoetste training via Arq Academy aangeboden worden aan GGz professionals via open inschrijvingen. Hierdoor worden de resultaten op korte en langere termijn geborgd, omdat de training als vast trainingsaanbod beschikbaar blijft. Ook komt op deze manier de training landelijk beschikbaar. Voor de verspreiding van de resultaten, maken we een communicatieplan, waarmee zoveel mogelijk GGz professionals bereikt worden.

 

Dit project levert direct een bijdrage aan verbeteren van de psychotrauma zorg aan statushouders, omdat de getrainde GGz hulpverleners na de training wel de passende, cultuursensitieve zorg bieden aan statushouders. Er worden 30 GGz professionals getraind. Bovenal zal er daarna een getoetste training beschikbaar zijn, die andere GGz professionals kunnen gebruiken. Zo is de insteek dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website