Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het verlengde van het landelijke suïcidepreventie programma, lopen in de regio’s Noord-Brabant, Haaglanden en Rijnmond momenteel ZonMW suïcidepreventieprojecten gericht op het verbeteren van de regionale ketensamenwerking en zorg voor personen die suïcidaal zijn met als doel het verminderen van het aantal suïcides in deze regio’s. De voorliggende Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) -aanvraag is gericht op de voorbereiding van de verdere uitrol en integratie van deze drie regionale suïcidepreventieprojecten, namelijk: het Regionaal project Suïcidepreventie Noord-Brabant (Supremocol) en de twee Suïcidepoging Nazorg projecten (SuNa) in Haaglanden en Rijnmond.

 

Supremocol richt zich op vroegsignalering, waardoor mensen met suïcidale gedachten via een breed ketenzorgnetwerk sneller en op een methodische wijze in beeld komen en worden betrokken bij hulpverlening. Vervolgens wordt via periodieke monitoring gedurende een jaar een ‘vinger aan de pols’ gehouden SuNa is gericht op mensen die gezien zijn op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en een poging tot suïcide hebben gedaan en op personen met suïcide ideatie in combinatie met het maken van concrete plannen. Na verwijzing door SEH’s naar SuNa worden deze mensen via de casemanagement aanpak begeleid en toegeleid naar de juiste zorg. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van naasten.

 

Deze VIMP aanvraag is gericht op de uitwisseling en voorbereiding van de implementatie en integratie van bovengenoemde projecten in de drie regio’s Noord-Brabant, Rijnmond en Haaglanden en vormt de eerste stap in het bereiken van het einddoel, zijnde de landelijke uitrol en het gebruik van het Supremocol monitoringsysteem, gecombineerd met de SuNa casemanagement aanpak. Door de beoogde gecombineerde aanpak bestaand uit Supremocol en SuNa ontstaat een integrale keten van suïcidepreventie voor mensen met suïcidale gedachten én mensen die een poging tot suïcide hebben gedaan, waarbij tevens aandacht is voor de ondersteuning van naasten. In deze integrale ketenzorgaanpak worden de sterke onderdelen van beide projecten - een breed ketenzorgnetwerk, methodische vroegsignalering, methodische taxatie en vervolgmonitoring, casemanagement, toeleiding naar passende zorg en behandeling en een ondersteuningsaanbod voor naasten - samengebracht.

 

Vanaf september 2020 wordt met behulp van deze VIMP-aanvraag in elke regio samen met ketenpartners, onder andere via een projectgroep en voorlichtingsbijeenkomsten, deze implementatie op een projectmatige wijze voorbereid. Met de huidige VIMP-aanvraag spelen we in op de verspreidings- en adoptiefase.

 

Per regio zijn een projectleider en een ervaringsdeskundig ambassadeur de kartrekkers van dit proces. De regio’s hebben onderling (onder andere via een stuurgroep) intensief afstemming met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en de voortgang te bewaken. Het materiaal dat als onderdeel van deze VIMP aanvraag wordt opgeleverd is na afloop in de vorm van een handboek beschikbaar voor de landelijke uitrol van deze suïcidepreventie ketenzorg aanpak.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website