Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de literatuur blijkt dat jaarlijks er ruim 400.000 mensen in Nederland zijn die denken aan zelfmoord. In de meeste gevallen worden deze gedachten gedeeld met naastbetrokkenen die van belang kunnen zijn in het toeleiden naar professionele hulp. Naasten zijn vaak ook bereid om zelf steun te bieden aan een suïcidaal persoon. De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag beveelt aan naasten te betrekken maar zegt niet hoe. Daarom heeft GGZ-Rivierduinen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek gedaan naar de noden, wensen en behoeften van naasten én cliënten tijdens een suïcidale crisis. Uit dit onderzoek is een psycho-educatieve cursus voor naasten van suïcidale cliënten ontwikkeld, die in de praktijk is getoetst. Een van de belangrijkste uitkomsten daarbij was dat naasten zeer blij zijn met het psycho-educatieve aanbod en de cursus waardeerden met een 8.3. Inmiddels is een implementatie subsidie ontvangen om de cursus in Nederland verder te implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek betrof het in kaart brengen van de behoeften en wensen van naastbetrokkenen van suïcidale personen tijdens een suïcidale crisis. Naast literatuurstudie werden interviews gehouden met 17 naasten en 12 suïcidale cliënten. Cliënten gaven aan last te hebben van de vooral indirecte manier waarop familie en vrienden hen controleerde. Het voortdurend bevraagd worden waar ze naar toe gingen, wat ze gingen doen en hoe laat ze dachten weer thuis te zijn, werd als ‘wel begrijpelijk’ maar tegelijk vervelend ervaren. Deze bevinding strookt met de opmerkingen van naastbetrokkenen die vertellen bang zijn om te vragen naar suïcidale gedachten of plannen. Vooral vanuit een ervaren kennisgebrek rond de onderliggende factoren van suïcidaliteit. Ook geeft men aan zich primair te richten op het bevorderen van veiligheid maar zonder goed te weten wat helpt en wat niet. Als de crisis langer duurt worden naasten zich ook meer bewust van het mogelijk negatieve effect van veiligheidsmaatregelen op het in stand houden van de autonomie van de suïcidale persoon. Verder worstelen naasten met het stigma rond suïcidaliteit en probeert men daarom de steungroep klein te houden. Hierdoor wordt impliciet de zorgzwaarte groter voor de direct betrokkenen. De analyse heeft samen met de literatuurgegevens geleid tot de psycho-educatieve training. In Fase 2 is een pilot uitgevoerd. Nagenoeg alle deelnemers hebben aan het eind van de éénmalige cursus middels een VAS score de training op 4 elementen ( sfeer, kwaliteit van de onderwerpen, aanpak van de trainer en volledigheid van de cursus) gewaardeerd met een 8.3 gemiddeld. In een telefonische evaluatie 2-3 maanden na de cursus waren de naasten nog steeds unaniem positief en hadden de geïnterviewden allemaal mimimaal wel 1 thema waarop men aangaf een positief effect te hebben gezien in het contact met de suïcidale persoon.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

In het afgelopen decennium is de incidentie van suïcide in Nederland sterk gestegen. In 2014 pleegden 1835 mensen suïcide, tegenover 1524 in 2009. Onderzoek naar effectieve vormen van suicidepreventie is dan ook dringend gewenst.

Een van de prioriteiten in de Onderzoeksagenda Suicidepreventie (2015) is het betrekken van naasten en ervaringsdeskundigen bij de zorg voor suïcidale patiënten. Deze studie sluit hierop aan.

Doel van de studie is de ontwikkeling van twee nieuwe interventies:

Project 1. een aanbod van gerichte psycho-educatie voor naasten van suïcidale patiënten

Project 2. een aanbod van peer mentoring voor suïcidale patiënten door geschoolde ervaringsdeskundigen.

Beide interventies zullen in een pilot studie worden getest.

 

Onderzoeksvragen:

- wat zijn de ingrediënten van een goede psycho-educatie voor naasten van suicidale patienten, gebaseerd op literatuurstudie en een kwalitatieve studie? Hoe wordt deze interventie geëvalueerd door de deelnemers?

- wat zijn de essentiële ingrediënten van peer mentoring van suïcidale patiënten? Hoe wordt deze interventie geëvalueerd door de deelnemers?

 

In deze studie definiëren wij suïcidaliteit conform de Multidisciplinaire Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag: De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden. Wij includeren dan ook niet alleen patienten die daadwerkelijk een poging tot zelfdoding hebben ondernomen, maar ook patienten die zelfdoding overwegen.

 

 

Studie opzet: ontwikkeling en evaluatie van een pilot, zonder controlegroep

 

Onderzoekspopulatie:

Studie 1:

20 suïcidale patiënten en 20 naasten (kwalitatief onderzoek) en 50 naasten van suïcidale patiënten (pilot).

Studie 2:

25 mensen die hersteld zijn van suicidalliteit (kwalitatief onderzoek).

36 suïcidale patiënten (pilot).

 

Interventie: psycho-educatie voor naasten van suïcidale patiënten en ondersteuning van suïcidale patiënten door geschoolde ervaringsdeskundigen.

 

Uitkomstmaten: suïcidale ideatie, hoop, kwaliteit van leven, herstel, veerkracht en empowerment.

 

Tijdspad: 24 maanden.

Project 1:

Maand 1-6 aanvullende literatuurstudie en kwalitatief onderzoek

Maand 7-8 Schrijven van onderzoeksverslag

Maand 9 werkbezoek aan TaiwanMonth

Maand 10-18 implementatie van de pilot

Month 19-24 dataverwerking, evaluatie en verslaglegging.

 

 

Project 2: na een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek van 6 maanden, vindt de pilot plaats van maand

7 tot en met 17. Daarna start de data-analyse en worden bij de laatste deelnemers nog tot maand 23 metingen uitgevoerd. In de laatste zes maanden vinden de definitieve data-analyses en evaluaties plaats en wordt het eindrapport geschreven.

 

Summary in English

 

The aim of this study is the improvement of mental health care for acutely suicidal people through the development of two new interventions:

- targeted psycho-education for suicidal patients’ significant others

- peer specialist mentoring for suicidal patients.

 

Our research questions are:

1. What are the essential ingredients of psycho-education for the significant others of suicidal patients? How do the participants evaluate this intervention?

2. What are the essential ingredients of the peer mentoring of suicidal patients? How do the participants evaluate this intervention?

 

 

In this study we define suicidality conform the Multidisciplinary Directive for Diagnosing and Treatment of Suicidal Behaviour: The term suicidal behaviour refers to the sum of thoughts, preparations and attempts which express the intention to take one’s own life.. We not only include patients who have actually made a suicide attempt, but also patients who contemplate taking their own life.

 

 

 

Study design: development and implementation of a pilot without a control group.

Study population:

Study 1:

Qualitative study: 20 patients and 20 family members of suicidal patients

Pilot: the family members of 30 suicidal patients

Study 2:

Qualitative study: 25 people who have recovered from suicidality

Pilot: 36 suicidal patients

 

Intervention: psycho-education for significant others and intervention by ‘peer mentors’ for suicidal clients.

 

Outcome measures: suicidal ideation, hope, quality of life, recovery, resilience and empowerment.

 

Time schedule: 24 months

Project 1:

Month 1-6 additional literature study and qualitative research, member checking and peer reviewing

Month 7-8 writing the research report on the subject

Month 9 visiting researchers in Taiwan to study their suicide education methods

Month 10-18 implementation of the pilot

Month 19-24 concluding follow-up, evaluation and reporting.

 

 

Project 2:

Month 1-6: literature study and qualitative research

Month 7-17: implementation of the pilot

Month 18-24: data processing and analysis, reporting.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website