Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederlands

Achtergrond: Suïcide is een belangrijk publiek gezondheidsprobleem. Er is echter nog weinig kennis over het proces waarbij suïcidale gedachten leiden tot suïcidaal gedrag. Een toenemend aantal studies laat zien dat de meerderheid van suïcidale patiënten met een depressie of bipolaire stoornis last heeft van repetitieve en intrusieve suïcidale beelden en gedachten. Cognitief-psychologisch suggereert dat het optreden van deze beelden suïcidaal gedrag voorspelt, en deze beelden daarom een essentieel aanknopingspunt voor suïcidepreventie zijn. Experimentele en klinische studies laten zien dat de levendigheid en frequentie van negatieve en positieve beelden en gedachten blijvend afnemen wanneer een patiënt tijdens het ophalen van de beelden een duale taak uitvoert die het werkgeheugen belast. Wij verwachten dat het toepassen van oogbewegingen tijdens het ophalen van suïcidale beelden en gedachten de intensiteit en frequentie van deze beelden zal verminderen en daarmee de overgang van het denken aan suïcide naar suïcidaal gedrag zal voorkomen.

Doel: Vaststellen van de prevalentie van suïcidale beelden en gedachten bij recidiverende depressieve patiënten en evalueren van een Eye Movement Dual Task (EMDT) als aanvulling op de gebruikelijke behandeling.

Design: Observationele studie van de prevalentie en inhoud van suïcidale beelden (Fase 1) en een gerandomiseerde klinische trial naar het effect van EMDT in combinatie met gebruikelijke zorg vs. uitsluitend gebruikelijke zorg (Fase 2).

Populatie: recidiverend depressieve patiënten met suïcidale ideatie onder behandeling van de GGZ (Fase 1: N=150; Fase 2 N=90)

Interventie: EMDT (6 sessies) als aanvullende behandeling waarbij het werkgeheugen wordt belast tijdens het ophalen van suïcidale beelden en gedachten. Duale taken (bijv. EMDR) zijn veilig en effectief in de behandeling van trauma-gerelateerde intrusies en zijn recent effectief en veilig toegepast bij patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen zoals psychose. Het EMDT protocol zal worden ontwikkeld in co-creatie met (voormalig) depressieve en suïcidale patiënten en GGZ experts op het gebied van depressie en suïcidaliteit. Standaardzorg voor recidiverende depressie bestaat veelal uit een combinatie van psychotherapie en medicatie.

Uitkomsten: emotionaliteit, levendigheid en frequentie van suïcidale beelden en gedachten; suïcidaal gedrag en suïcidale ideatie; ernst van depressie.

Tijdspad (in maanden): voorbereiding 0-8; werving en follow-up: 7-36; Rapportage en disseminatie: 37-48.

 

English

Background: Suicide is a major public health problem. It is unclear which processes link suicidal plans to the act of suicide. An increasing number of studies have shown that the majority of suicidal patients diagnosed with major depression or bipolar disorder report repetitive intrusive suicide-related images and thoughts. Cognitive psychology research suggest that suicide-related images predict suicidality, and repetitive suicide-related intrusive images or flash-forwards, are therefore an essential target for suicide prevention.

There is extensive evidence from experimental and clinical studies that vividness of both negative and positive intrusive images may be reduced by dual task interventions taxing the working memory such as eye movements. We propose that eye movements during image retrieval will also reduce intensity and frequency of suicidal imagery and may be crucial in preventing the transition from suicidal imagery to actual suicidal behaviour.

Objectives: To assess the prevalence of suicidal imagery and to evaluate the effectiveness of an Eye Movement Dual Task (EMDT) add-on treatment targeting suicidal imagery in recurrently depressed patients.

Design: Observational study of the prevalence and content of suicidal imagery (Phase 1) and a randomized controlled trial evaluating the effects of EMDT in combination with usual care compared to usual care alone (Phase 2).

Population: recurrently depressed patients with suicidal ideation (Phase 1: N=150; Phase 2: N=90).

Intervention: EMDT (6 sessions) add-on treatment taxing the working memory while retrieving suicidal images and thoughts. The EMDT protocol will be developed in co-creation with patients and mental health professionals involved in mental health care for depressed patients with suicidal ideation. Dual tasks (E.g. EMDR) are a safe and effective in the treatment of trauma-related intrusions and have recently been applied effectively and safely in severe psychiatric disorders such as psychosis. Usual care typically consists of a combination of psychotherapy and medication.

Outcomes: compellingness, vividness and frequency of suicidal imagery; suicidal behaviour and suicidal ideation; and severity of depression.

Time plan (months): preparation 0-8; recruitment and follow-up: 7-36; Reporting and dissemination: 37-48.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website