Projectomschrijving

Ruim 10 jaar geleden is Stichting Zorgnetwerk Elsloo opgericht om de gezondheid en het welzijn van alle (kwetsbare) ouderen (>65 jaar) in Elsloo te bevorderen en hun zorgbehoefte te beperken. Er is veel aandacht gestoken in de organisatorische voorwaarden, daarnaast zijn diverse inhoudelijke thema's uitgewerkt waarin de nadruk ligt op afstemming en samenwerking.Sinds 2019 (subsidiefase 2) is ook het sociaal domein aangehaakt en is er een vaste vertegenwoordiging van burgers/burgerinitiatieven in Elsloo die actief participeren in het netwerk. In de vorm van een leergemeenschap hebben de deelnemers elkaar leren kennen, van elkaar kunnen leren en is er gewerkt aan een gezamenlijke aanpak rondom valpreventie en levensloopbestendig wonen.

Borging van alle resultaten en lessen uit het netwerk (van fase 2 maar ook van eerder) is een uitdaging ten aanzien van 1) het bijpraten/inwerken van nieuwe medewerkers, 2) het actueel houden van gezamenlijke afspraken en 3) het delen van lessen met andere netwerken.

Met deze aanvraag willen we de duurzaamheid van het dorpsnetwerk in Elsloo versterken en disseminatie van kennis bevorderen. De focus ligt op het eenvoudig en toegankelijk online beschikbaar maken van informatie voor interne en externe betrokkenen. Bovendien willen we binnen het netwerk heldere afspraken maken zodat de verantwoordelijkheid over het actueel houden van de informatie wordt gedeeld door alle partners.

Het beoogd einddoel is een eenvoudige en aantrekkelijk vormgegeven website, waarin duidelijk wordt gecommuniceerd VOOR en met WIE we het netwerk vormen (met een directe en actuele link naar alle deelnemers), WAT we als netwerk bieden en samen ondernemen, en inzicht geven in het WAAROM en het HOE van het netwerk. Dit betekent:
1) Alle bestaande relevante informatie bij elkaar brengen: wat hebben we in de loop van de tijd ontwikkeld, bedacht, gecreëerd en hoe staat het er nu mee? Sommige producten zullen moeten worden geactualiseerd.
2) Met een expert op het gebied van PR en communicatie, de netwerkcoördinator en een afvaardiging vanuit de zorgprofessionals, de welzijnswerkers en de ouderen een communicatieplan opstellen
3) Het plan uitvoeren in nauwe samenspraak met de partners van het netwerk. Dit houdt in dat er een design komt voor de website, dat de website wordt getest en dat er bekendheid wordt gegeven aan de website.

Met het oog op de verdere borging in de toekomst zullen we de nieuwe partners uit het sociaal domein en de burgervertegenwoordiging vragen om formeel partner te worden in het netwerk. Met alle formele partners wordt een meerjarenplan opgesteld. Ook maken we afspraken over eigenaarschap van alle activiteiten/uitkomsten van het netwerk. We verdelen de verschillende ‘portefeuilles’ (bijvoorbeeld het actueel houden van het deelnemersbestand of het eindproduct van fase 2) en leggen vast wat we verstaan onder een warme overdracht als iemand zijn of haar taken overdraagt aan een opvolger.
Zo willen we concrete taken neerleggen bij netwerkpartners, zodat het voortbestaan van het netwerk minder afhankelijk is van het kunnen financieren van een netwerkcoördinator. Alle afspraken met betrekking tot eigenaarschap en verantwoordelijkheden, leggen we schriftelijk vast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website