Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wijkgericht werken; goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen.

Er ligt een behoefte om op wijkniveau beter samen te werken m.b.t. kwetsbare ouderen. Het netwerk, dat zich eerst richt op een betere samenwerking en vervolgens op preventie, bestaat bij aanvang uit de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging. Het netwerk is inmiddels uitgebreid met het sociaal domein (wijk- en buurtteam). De ambitie is; op het juiste moment zinnige zorg aanbieden vanuit een vertrouwd en betrouwbaar netwerk. Dit wil het netwerk bereiken door vanuit verschillende vakgebieden (interprofessioneel) samen te werken en door tijdig eigenaarschap te creëren bij patiënten. Doel is de ervaren kwaliteit van zorg en de gezondheid van de (oudere) bevolking te vergroten wat bijdraagt aan het betaalbaar houden van de zorg. Als werkwijze is gekozen om middels voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek) de knelpunten en de kernpartners in het netwerk helder te krijgen. Zes sessies met vertegenwoordigers uit het netwerk hebben geleid tot een plan van aanpak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wijkgericht werken; goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen.

Door de gehouden sessies met vertegenwoordigers uit het netwerk en het samen bespreken van de voorbeelden uit de praktijk is er meer vertrouwen in elkaar en elkaars expertise ontstaan. Daarnaast heeft men elkaar beter leren kennen waardoor de lijnen korter zijn geworden en sneller een beroep op elkaar wordt gedaan. Onder het plan is een intentieovereenkomst gehangen welke door de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging is ondertekend. Partners waarmee het netwerk tijdens de ontwikkeling van het plan is uitgebreid, hebben toegezegd deze intentieovereenkomst ook te ondertekenen, alvorens het plan tot uitvoer te brengen. Alle betrokken netwerkleden zijn enthousiast en gaan graag aan de slag met dit plan. De neuzen staan dezelfde kant op. Daarmee is de basis gelegd voor het vervolg waarin de interprofessionele samenwerking vorm krijgt en er duidelijke afspraken worden gemaakt met elkaar. Vervolgens is ‘preventie’ het eerste inhoudelijke onderwerp dat behandeld gaat worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de huisartsenpraktijk wordt sinds enkele jaren (2013) gewerkt met het zorgprogramma geïntegreerde ouderenzorg. In dit zorgprogramma wordt gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk gestreefd naar een goed zorgnetwerk rondom kwetsbare ouderen. Het zorgprogramma is gebaseerd op persoonsgerichte zorg waarbij de zorgverlening tot stand komt in nauwe afstemming met de ouderen zelf en/of diens mantelzorg(ers). Er is een goede samenwerking met onder andere de trajectbegeleiders hulp bij dementie en specialisten ouderengeneeskunde. Er is behoefte aan samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging, maar deze verbinding is nog onvoldoende efficiënt. Vanuit beide professies (huisartsenzorg en wijkverpleging) worden knelpunten ervaren. Het kan dus beter en daarom willen alle deelnemende organisaties een gezamenlijk plan van aanpak maken om de knelpunten te verhelpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website