Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk biedt adequate en brede ondersteuning aan kwetsbare (migranten)ouderen die thuis wonen. Het doel van het netwerk is in een vroegtijdig stadium problemen en vraagstukken te signaleren (dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg) en het bieden van de juiste ondersteuning. Het netwerk zet in op een goede samenwerking, signalering, en opvolging en innovatie in het aanbod.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Deelnemende organisaties zijn: Internos Thuiszorg, JSO, Parkhuis, Spectrum, Gemeente Dordrecht, Buurtwerk Dordrecht, Ketenzorg dementie Waardeland.

Doel en aanpak project

Migrantenouderen zijn onvoldoende in beeld bij de zorgaanbieders en het bredere netwerk. Zij zijn vaak niet goed of in een te laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties met een aanbod voor ouderen met dementie. Het netwerk heeft als ontwikkeldoel om migrantenouderen te bereiken en te betrekken. Het doel is dat migrantenouderen eerder door de hulpverlening worden bereikt zodat zij passende ondersteuning kunnen krijgen. De doelgroep van het project zijn primair ouderen met een migratieachtergrond met geheugenproblematiek.

De aanpak is gericht op het bereiken van de migrantenouderen, betrekken, bouwen aan vertrouwen (binden) en verbinden met de reguliere netwerken. Borging vindt plaats door versterking met ‘ambassadeurs’ uit het migrantennetwerk. Zij kunnen in de wijk ondersteunen bij het geven van informatie over wat mogelijk is, hoe het zorg en welzijn landschap werkt. Daar hoort doorverwijzen/verbinden ook bij zodat migrantenouderen gebruik kunnen maken van bestaande (algemene en cultuursensitieve) voorzieningen. Door versterking van het netwerk, versterking van de samenwerking, komt dit traject alle kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen ten goede. Signalen worden sneller opgevangen en de juiste ondersteuning wordt sneller geboden.

Als gevolg van de verbinding met de doelgroep kunnen activiteiten in gang gezet worden, waar vraag naar is. Denk aan informatiebijeenkomsten over de WMO, zorglandschap in Nederland, verbinding met bestaand landelijk of lokaal aanbod, denk aan Alzheimer cafés, etc.

Ter voorbereiding maken we een omgevingsanalyse van het werkgebied, we brengen in beeld welke voorzieningen er zijn. We interviewen sleutelfiguren van de betrokken organisaties en informele migranten netwerken over kansen en knelpunten. We organiseren een focusgroep met sleutelfiguren en ondersteuners. Er wordt een verbindingsbijeenkomst georganiseerd tussen bestaand netwerk en migrantennetwerk, over een gezamenlijke toekomstige agenda. In de laatste fase wordt een feedforward bijeenkomst georganiseerd over visie, ambities, acties en toekomstagenda.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website