Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren zijn in het dorp Elsloo initiatieven ontstaan vanuit zorgverleners, gemeente, welzijnswerk en burgers, bedoeld om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Deelnemers uit deze domeinen hebben in 2019-2020 een leergemeenschap gevormd om concreet te werken aan de thema’s valpreventie en levensloopbestendig wonen en zo hun samenwerking te versterken.

In diverse bijeenkomsten en met behulp van allerlei methodieken leerden ze van, over en met elkaar. Deelnemers hielden interviews met ouderen, deelden de uitkomsten en brachten zo verschillende types ouderen in kaart. Ze presenteerden elkaar hun aanbod en dachten na hoe ze meer of beter van elkaars kracht gebruik konden maken. De uitkomsten uit dit gezamenlijke leerproces zijn vertaald naar een concreet instrument. Met dit instrument kunnen ouderen met elkaar in gesprek gaan over eigen wensen en worden ze geïnformeerd over het totaalplaatje aan informele en professionele mogelijkheden in het dorp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en vallen te voorkomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen, zorg- en welzijnsprofessionals en gemeente hebben samen een leergemeenschap gevormd. De leergemeenschap heeft een instrument ontwikkeld voor ouderen, met name degenen die beperkt in beeld zijn bij de professionals, gericht op valpreventie en duurzaam wonen. Het instrument bestaat uit een serie kaarten met stellingen en een informatieklapper. De kaarten zijn bedoeld als bewustwording en gespreksmethode. De informatieklapper biedt achtergrond-informatie. Deze informatie bestaat voor een deel uit ervaringen en adviezen van ouderen uit het dorp en voor een deel uit hulpaanbod en adviezen van professionals.

 

Naast dit concrete eindproduct, hebben de deelnemers ook elkaar en elkaars deskundigheid leren kennen en heeft het netwerk een gezicht gekregen voor de ouderen in het dorp.

De onderlinge samenwerking, met name tussen het zorg- en welzijnsprofessionals is versterkt. De rol van ouderen als partner in het dorpsnetwerk is vormgegeven. Alle partners gaan deze samenwerking verder voortzetten in een nieuw project om de zorg voor ouderen in het dorp samen verder te verbeteren.

 

Voor alle initiatieven heeft het netwerk de internationale John Horder Team Award 2020, voor team samenwerking in de eerste lijn, toegekend gekregen.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Zuid-Limburgse dorp Elsloo is enkele jaren geleden een wijkgericht zorgnetwerk opgericht voor alle ouderen in het dorp. Hiermee wordt een antwoord gegeven op een verdubbeling van het aantal 75-plussers in de periode tussen 2010 en 2030. De organisatorische randvoorwaarden zijn gerealiseerd, de deelnemers kennen elkaar via multidisciplinair overleg (MDO) en kwaliteitsverbeterprojecten. De stem van de ouderen is vertegenwoordigd in een denktank.

 

Vanaf de start van het zorgnetwerk is gezocht naar verbinding met het sociale domein, welzijn en burgerinitiatieven. Dit lukte aanvankelijk niet goed. Inmiddels is bij de gemeente gekozen voor een wijkgerichte benadering en zijn diverse burgerinitiatieven in het dorp gestart.

 

Doel van de aanvraag is om het zorgnetwerk uit te bouwen met het sociale domein, welzijnswerkers en burgers tot een dorpsnetwerk, gericht op het welzijn van alle ouderen in het dorp. We willen een lerende cultuur binnen het dorpsnetwerk bevorderen met reflectie op eigen handelen, waarin we verbeterthema's gezamenlijk oppakken.

Uitgangspunten zijn: zo lang mogelijk thuis wonen, voorkómen van achteruitgang, zelfredzaam waar het kan en professionele ondersteuning waar het moet.

 

In het project wordt samengewerkt aan de verbetering van de keten van preventie en zorg ten behoeve van twee concrete thema's: valpreventie en levensloopbestendig wonen. Beide thema’s zijn geprioriteerd door alle partijen. Bij levensloopbestendig wonen gaat het om het aanbod van passende woningen, woningaanpassingen en toezicht (sociaal/technische mogelijkheden). Traditioneel start de zorg zodra schade ontstaat door vallen of problemen in de woonsituatie. In het project werken we aan proactieve en samenhangende zorg in het hele spectrum van zelfredzaamheid bij nog vitale ouderen tot en met de zorg bij de zeer kwetsbare ouderen.

 

Deelnemers aan het project zijn:

Zorg: huisarts, thuiszorg, apotheek, fysiotherapie, ergotherapie, verpleeg- en verzorgingshuis

Welzijn: maatschappelijk werk, WMO, buurtcoach, beweegcoach, sociale verhuur, beleid gemeente,

Burgers: Dorpsontmoetingsplatform, denktank zorgnetwerk, ouderenadviseur, adviesraad gemeente.

 

We volgen de methodiek van actie-onderzoek.

In het actie-onderzoek staan de volgende drie niveaus centraal met specifieke onderzoeksvragen:

 

1). Structuur; organisatie van het netwerk;

Vraag: Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden voor een duurzame verbinding tussen zorg, welzijn en burgers?

Beoogde uitkomst: De voorwaarden zijn gecreëerd voor een duurzame verbinding tussen het Zorgnetwerk Elsloo met partners uit het sociale domein (Gemeente Stein), het welzijnsdomein (Partners in Welzijn), en met borging van burgerparticipatie (DOP), om tijdens en na de projectperiode samen op te trekken als een lerend dorpsnetwerk.

 

2) Proces; Samenwerking in het dorpsnetwerk:

Vragen: Welke facilitators, belemmeringen en successen worden ervaren in het gezamenlijk doorlopen van het actie-onderzoek? Welke methodieken dragen bij aan het systematisch verbeteren van inhoudelijke thema’s in de ondersteuning van en zorg voor ouderen in het dorp?

Beoogde uitkomst: De partners van het dorpsnetwerk kennen elkaar dankzij de samenwerking en hebben al experimenterend en lerend ontdekt hoe zij het samen leren en innoveren duurzaam kunnen integreren.

 

3) Uitkomst; Inhoudelijke kwaliteitsverbetering:

Vraag: Hoe ziet een gezamenlijke aanpak eruit, die maatwerk biedt voor alle ouderen in het dorp en preventie van achteruitgang als uitgangspunt heeft, ten aanzien van valpreventie en levensloopbestendig wonen?

Beoogde uitkomst: Ontwikkeling gezamenlijke aanpak valpreventie en levensloopbestendig wonen, waarbij iedere professional overzicht heeft over de hele keten, van zelfzorg tot aan intensieve begeleiding, en zijn/haar eigen plek daarin.

 

Het actieonderzoek wordt vormgegeven in een leergemeenschap met een afvaardiging van zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers. Uit deze leergemeenschap worden 2 kerngroepen gevormd, een gericht op valpreventie en een gericht op levensloopbestendig wonen. Iedere kerngroep formuleert een eigen leervraag om het gevoel van eigenaarschap te bevorderen. Vervolgens worden de stappen van actiegericht onderzoek cyclisch en iteratief doorlopen: (1) Pre oriëntatiefase, (2) oriëntatiefase, (3) planning, (4) actie en observatie, (5) reflectie en evaluatie. In 6-wekelijkse leergemeenschapbijeenkomsten delen de kerngroepen hun ervaringen en bevindingen met elkaar en is ruimte voor deskundigheidsbevordering.

 

Het actieonderzoek wordt begeleid door een actieonderzoeker, die naast het inbrengen van specifieke methodologische expertise een verbinding kan leggen met de kennisinstellingen in de regio. Tevens wordt een klankgroep ingesteld ten behoeve van borging en disseminatie van de resultaten in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website