Projectomschrijving

Doel

Versterken van de samenwerking om kwetsbare ouderen in Rijsenhout zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen.

Hoe

Vanuit de zorggroep Haarlemmermeer is het de bedoeling dat de zorg voor de kwetsbare ouderen rondom de oudere en zijn mantelzorger lokaal georganiseerd wordt, zolang als dit kan en elders als het moet, maar hiervoor goede afstemming onder de zorgverleners met de oudere/mantelzorger moet plaatsvinden.
Met subsidie van ZonMw en ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut zijn in 2019 door het netwerk positie, knelpunten en kansen voor de Rijsenhout in kaart gebracht. Uit de analyses in de ontwikkelfase is duidelijk geworden dat de basis voor goede samenwerking op orde is. Professionals delen dezelfde waarden en zijn gericht op het bereiken van hetzelfde doel. Aandachtspunt in de ontwikkeling is het borgen van de structuur.

In de implementatiefase zet het netwerk in op betrokkenheid van de organisaties achter de professionals. Uitdaging voor het netwerk zit in het komen tot borging van de samenwerking en tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met daaraan gekoppeld afspraken over inzet van professionals. Functioneel en inhoudelijk wordt ingezet op samenwerking aan 1 plan via het KIS en versterking van het MDO. Daarnaast wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Belangrijkste thema voor 2020 waarop deskundigheidsbevordering wordt ingezet is het thema Eenzaamheid. Belangrijke stakeholders die nog recent betrokken zijn in het netwerk zijn cliënten/mantelzorgers en gemeente.

Wie

Bij het netwerk zijn huisarts en POH-ouderen, de apotheker, verschillende paramedici (ergotherapeut, fysiotherapeut e.a.), de wijkverpleegkundige, de casemanager dementie, consulent mantelzorgondersteuning, coördinator welzijn en verschillende bewoners uit de wijk betrokken. Vanuit zorggroep Haarlemmermeer vindt opschaling plaats van de ervaringen vanuit Rijsenhout naar andere wijken in de regio.

Waar

Het netwerk is actief in Rijsenhout. Rijsenhout is een dorp gelegen in de Haarlemmermeer. Rijsenhout heeft op dit moment 5235 inwoners, verdeeld over 4 kernen. Ongeveer 1000 inwoners zijn 65 jaar of ouder.

Wanneer

Het netwerk is circa 5 jaar geleden gestart en in 2017 heeft het netwerk echt vorm gekregen toen de werkgroep ouderenzorg Haarlemmermeer opgericht. In dit project is gekozen voor het kleinschalig door ontwikkelen van het lokale netwerk in Rijsenhout. In 2019 is hiervoor in Rijsenhout met steun vanuit ZonMW gestart in de ontwikkelfase. Deze implementatieactiviteiten lopen door tot 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website