Projectomschrijving

Het Ouderen Netwerk (ONR) is in 2017 gestart vanuit de huisartsenpraktijken in Oud-Rijswijk. Bij het bieden van zorg op maat aan kwetsbare ouderen liepen we tegen problemen aan die in de wijk opgelost moesten worden. Deze problemen waren multifactorieel van aard en we zijn gestart met de thema’s woonsituatie van ouderen en communicatie rondom de zorg. De wens lag er om de zorg vanuit de wijk beter te gaan organiseren en daarvoor was de vorming van het netwerk belangrijk. Het netwerk bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties binnen Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen en hun naasten. Inmiddels bestaat het grote netwerk uit zo’n 100 deelnemers. Alle netwerkpartners zijn te vinden in de sociale kaart.

De organisatiestructuur van het netwerk bestaat uit een stuurgroep, regiegroep en werkgroepen per thema. De stuurgroep werkt vooral aan de strategische agenda en bepaalt daarmee de richting en het beleid. De regiegroep is de denkkracht in het netwerk en werkt aan de uitvoeringsagenda met alle activiteiten binnen het netwerk. In de werkgroepen zitten mensen vanuit de regiegroep om binding te houden en mensen die gespecialiseerd zijn in het thema. In de afgelopen periode hebben we de thema’s eenzaamheid, valpreventie, ouderenmishandeling en dementie behandeld.

Binnen het Ouderen Netwerk Rijswijk worden jaarlijks 2 grote themabijeenkomsten georganiseerd in Rijswijk. In het begin stonden vooral kennismaking, elkaars expertise kennen, casuïstiek en de organisatie van het netwerk centraal. Daarnaast is het netwerk vooral ook bedoeld afspraken te maken hoe we de zorg willen organiseren. Dat doen we door informatie te delen over een thema en daarna met elkaar aan de slag te gaan met het maken van een zorgpad of stroomschema voor Rijswijk met onze samenwerkingsafspraken. Hierna gaat deze groep ook aan de slag met het implementeren hiervan, zoals bij het stroomschema valpreventie.

Daarnaast versturen we 2 tot 4 keer per jaar een nieuwsbrief met daarin een uitnodiging of terugkoppeling van de themabijeenkomst, informatie uit de regie en andere bijeenkomsten. We zetten ons binnen dit netwerk in voor de thuiswonende, kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder in Oud-Rijswijk., wonende binnen Rijswijk en als patiënt ingeschreven binnen de deelnemende huisartsenpraktijken. Bij het netwerk zijn de ouderen direct betrokken. De professionals zijn dagelijks in gesprek met de ouderen en hun naasten. De zorg- en hulpverlening levert altijd op de persoon afgestemde zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen. We zijn daarnaast ook in gesprek gegaan over vitaliteit en hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Daarnaast zijn de netwerkleden, zoals buurtsportcoaches, flatcoaches en gebiedsregisseurs ook met de ouderen in gesprek om hen te betrekken bij de maatschappij en een bijdrage te leveren binnen hun eigen gezondheid. Zo zijn er de afgelopen periode bijeenkomsten geweest over valpreventie en mantelzorg.

De verbinding met deze leden willen we nog verder stimuleren de komende periode en met begeleiding ook een focusgroep organiseren en verder met de ouderen in gesprek gaan op bijvoorbeeld een gezondheidsmarkt en tijdens bijeenkomsten. Samen weten we nog beter waar de ouderen zelf nog meer behoefte aan hebben en kunnen vanuit het netwerk meehelpen om te voldoen aan de behoefte van ouderen.

We zetten ons in voor de volgende doelstellingen:

  1. Het blijven betrekken, informeren en laten samenwerken van netwerkleden. Dit doen wij door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, waarin elkaar ontmoeten en het delen van informatie centraal staat. Door de netwerkleden ook een rol te geven in de (werk)groepen, blijven zij betrokken.
  2. Het ontwikkelen van zorgpaden/stroomschema voor de thema’s ouderenmishandeling en dementie. Door de ontwikkeling hiervan zetten we samenwerkingsafspraken op papier en maken we de zorg optimaal voor de thuiswonende, kwetsbare ouderen.
  3. Het stimuleren van communicatie door informatie te delen via Siilo Connect, nieuwsbrieven en LinkedIn. Op deze manier delen we zowel inhoudelijke informatie binnen het netwerk als buiten het netwerk. Door Siilo Connect optimaal te benutten kunnen we ook casuïstiek delen en werken met de stroomschema’s.
  4. Het duurzaam maken van het netwerk. Dit doen we door de organisatiestructuur aan te houden zoals we beschreven hebben en de rollen helder te hebben. Door de netwerkleden actief te betrekken is de tijdsinspanning per persoon beperkt. Daarnaast vragen we extern advies om ook de financiering duurzaam te krijgen, zodat het netwerk ook de komende jaren kan blijven bestaan.
  5. Het betrekken van de ouderen en hun naasten. Dit doen we door ze tijdens de zorgverlening altijd inspraak te laten hebben op de behandeling en te vragen naar hun ervaringen. Ook doen we dit door bijeenkomsten voor de ouderen zelf vanuit netwerkpartners en door het actief betrekken van ouderen door netwerkpartners

De komende periode staat voor ons in het teken van verduurzaming van het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website