Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naam netwerk: Ouderenzorg is onze zorg

 

Doel van het netwerk:

Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg richt zich op zorg en welzijn voor ouderen met kwetsbaarheid die nog zelfstandig wonen in Amsterdam Zuidoost. Het doel is deze ouderen en mantelzorgers optimaal te ondersteunen, om tijdig ziekte of terugval te signaleren en om daarmee positieve gezondheid en welbevinden te bevorderen. Onze doelgroep is de kwetsbare oudere van 75 jaar en ouder dan 65 jaar in achterstandswijken.

 

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsen, een apotheker, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, een kaderarts ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg organisatie, maatschappelijk werk, de Alliantie Wijkzorg zuidoost, GIZZO overleg (georganiseerde informele zorg Zuidoost), diëtiste, samen doen Amsterdam, burennetwerk, en bewonersvertegenwoordiging zijn allen vertegenwoordigd in het netwerk.

 

Doel en aanpak project:

Het hoofddoel van het project was om het netwerk in kaart te brengen, te versterken, om deze vervolgens te borgen. Het netwerk is gedurende het traject gegroeid, en zorg en welzijn zijn beiden goed vertegenwoordigd. Het doel is om vanuit het netwerk goed aan te haken bij professionals in zuidoost die niet direct deelnemen in het netwerk. Er zijn afspraken gemaakt over hoe iedereen zijn eigen achterban/netwerk zal meenemen in de plannen van het netwerk Ouderenzorg is onze zorg. Aanvullend zijn de eerste stappen gezet om aansluiting te zoeken met andere initiatieven die lopen op stedelijk niveau.

 

Binnen het netwerk zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt in een plan van aanpak en de daaraan verbonden activiteiten zijn allen gepland in 2021 en 2022:

• Ondervoeding met de volgende deelonderwerpen:

- Vroeg signalering

- Samenwerking

- Preventie

• Wegwijs in het sociaal domein en gezondheidsdomein met de volgende deelonderwerpen:

- POH-ouderenzorg versterken en in de lead zetten

- Meet & Greets opzetten

- Netwerk creëren op basis van top 3 vraagstukken van patiënten.

- Verkenning opstarten patiëntenraad bij zorggroep MedZZo.

- Lijst met telefoonnummers en algemene email en op titel van contactpersonen en BTO.

-Netwerken verbinden en onderhouden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de analyse uitgevoerd tijdens de netwerkbijeenkomsten hebben we inzicht gekregen in de sterke en minder sterke punten van ons netwerk 'Ouderenzorg is onze zorg'. Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst is met elkaar opgehaald wat (organisch) reeds was bereikt en waar de kansen liggen. Door de grote en diverse deelname in het netwerk werd duidelijk hoezeer Amsterdam zuidoost in beweging is. Dankzij dit soort analytische gesprekken hebben wij inzicht gekregen hoe op een andere, meer procesmatige manier naar ons netwerk te kijken. Dit was in het begin erg zoeken. Het heeft ons ook geleerd dat de meeste partners in het netwerk sterk inhoudelijk gedreven zijn. Het is de inhoud en de zorg voor de doelgroep die verbindt. Het voeren van gesprekken over de te bereiken resultaten op de inhoudelijke onderwerpen gaf richting en daarmee meer houvast.

 

Tijdens het doorlopen van het project zijn we meer met elkaar in verbinding gekomen en wij hebben de tijd genomen om met elkaar te bespreken wat we met elkaar willen bereiken en hoe we dit willen doen. Daardoor hebben we elkaar beter leren kennen, en goed kunnen delen wat er speelt in zuidoost. Het versterken van het netwerk werd daarmee direct in gang gezet.

 

Door zaken zoals visie, een heldere doelgroep beschrijving en plannen van aanpak op te stellen hebben we alle inzichten die we hebben opgedaan met de analyses en besprekingen concreet kunnen maken. Met de plannen van aanpak, gericht op twee inhoudelijke onderwerpen om gedurende de rest van het jaar aan te werken, geven we een praktische invulling aan onze ambitie om het netwerk te borgen en om daarmee zorg en welkzijn in zuidoost te versterken en te verbeteren waar mogelijk. In de laatste bijeenkomst hebben we met trots met elkaar teruggekeken op het gevolgde proces.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg richt zich op de zorg voor ouderen die als kwetsbaar worden beschouwd en nog zelfstandig wonen. Het doel is deze ouderen en mantelzorgers optimaal te ondersteunen, achteruitgang tijdig signaleren en de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (crisis (ziekenhuis)opname, valincidenten) te verminderen.

 

Aanleiding is het gevoel van urgentie bij met name de huisartsen. Partners in het netwerk willen goed voorbereid zijn om de toenemende groep kwetsbare ouderen goede zorg te leveren.

 

Ambitie van het netwerk is om een sterke netwerkorganisatie neer te zetten. Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg is nog een relatief jong netwerk. Betrokkenheid van netwerkleden is nog niet voldoende geborgd. Er mist nog een duidelijke structuur. Taken en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende belegd. Het netwerk streeft naar een kern van professionals die de drager zijn van het netwerk en een schil

netwerkpartners die kunnen op- en afschalen naar gelang de vraagstukken die spelen. In de kern zouden in ieder geval moeten participeren: de huisarts, de coördinator, de POH-O en wijkverpleegkundigen, kaderarts ouderenzorg,

Het netwerk ziet verschillende inhoudelijk vraagstukken waarmee zij aan de slag wil. Een van deze vraagstukken is advanced care planning (ACP-gesprek). Dit wordt beschouwd als een belangrijke aandachtspunt, omdat wensen betreffende zorg in de laatste levensfase bij alle betrokken hulpverleners bekend moeten zijn. Het voorwerk voor een ACP-gesprek kan door de POH-O worden gedaan, maar ook de wijkverpleegkundige kan hier een rol in hebben. Terugkeer uit het ziekenhuis stroomlijnen is eveneens een belangrijk inhoudelijk vraagstuk. Daarnaast wil het netwerk een MDO opzetten

 

Coördinatie is vooralsnog belegd bij de praktijkmanager van huisartsenpraktijk Ganzenhoef, Hilda Brouwer. Zij is ook de beoogd intern projectleider/penvoerder voor de ZonMw subsidie.

 

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit de ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

 

Daarnaast wordt op lokaal niveau met steun van de extern adviseur in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk wordt door Q-Consult Zorg begeleid in het maken van een stakeholderanalyse, een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website