Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden.

In verschillende wijken bestaan er al MDO’s, maar uniformiteit ontbreekt in de manier waarop het MDO wordt gehouden, de ICT-ondersteuning, financiering en professionals die aanhaken. Voor het MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen streven wij naar een eenduidige vorm binnen Rotterdam.

De stip aan de horizon is om voor alle 600 huisartsen en het netwerk er om heen in Rotterdam een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Tijdens dit project doen we een inventarisatie naar de huidige structuren en methodes, doen we een aantal verbeteringen in en proberen we de lessen op te halen om hier met elkaar van te leren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overeenstemming tussen de professionals over de stelling dat een MDO kan helpen bij het leveren van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek voor kwetsbare ouderen.

Inzicht in de uiteenlopende standpunten van de professionals over de (praktische) invulling van het MDO. Hoe vaak? Voor welke groep? Met welke professionals? Etc.

Er zijn twee handreikingen geschreven voor de opzet van het MDO:

Handreiking MDO volgens de Beter Oud methodiek?De handreiking geeft een inzicht in het doel van het MDO, de deelnemers, doelgroep (de groep meest kwetsbare ouderen) en geeft een aanzet tot een werkwijze.

Handreiking MDO 2.0: de ambitie van de werkgroep?De handreiking is een aanvulling op de handreiking volgens de Beter Oud Systematiek. Als aanvulling geeft het een voorstel voor het bespreken van specifieke doelgroepen & afspraken op verschillende niveaus.

De handreikingen kunnen doorontwikkeld worden in fase 2 van het programma. Denk aan: verdere praktische vertaling & testen in de lokale netwerken. ?Lokale netwerken kunnen zelf kiezen welke handreiking ze volgen en waar ze gebruik van maken tijdens het vormgeven van het MDO. ‘De handreiking MDO 2.0: de ambitie van de werkgroep’ is een verdieping op de handreiking MDO volgens de Beter Oud methodiek.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het initiatief Havenue is gestart vanuit een unieke situatie: door de transformatie van het Havenziekenhuis naar de Havenpolikliniek. In 2017 namen vier Rotterdamse ziekenhuizen het initiatief om de poliklinische zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren. Er is hierdoor een stabiele basis ontstaan om een toekomstbestendig zorgconcept uit te werken. Daarnaast huizen er, VV&T aanbieders en huisartsen in het pand van het voormalige Havenziekenhuis en wordt verbinding gezocht met de wijkteams. Hiermee is de zorgfunctie vanuit de gehele zorgketen fysiek aanwezig onder één dak. Dit biedt een unieke kans om het bestaande netwerk uit te breiden en samenwerking tussen partners in het netwerk te verbeteren. Dit pakken we samen op in het initiatief Havenue.

De ambitie van het initiatief Havenue is:

‘Havenue wordt een proeftuin om een breed aanbod van zorg en welzijn voor de kwetsbare oudere in Rotterdam op een innovatieve manier en over de schotten in de keten heen te organiseren. Het aanbod wordt op zo’n manier georganiseerd dat de inwoner centraal staat, de zorg doelmatig en dichtbij huis is georganiseerd en intensieve en innovatieve samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd.’

 

De centrale gedachte is dat kwalitatief goede netwerkzorg een positieve bijdrage heeft op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en dat ziekenhuiszorg en acute zorg deels voorkomen kan worden of dat in een eerder stadium de juiste zorg ingezet kan worden. Het uitgangspunt is hierbij de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere. Daarnaast bevorderen we gezondheid in plaats van het genezen van ziekte. Om de domein overstijgende dienst- en zorgverlening van Havenue waar te maken, werken we binnen het netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam samen.

Vanuit het concept is gekozen om te werken met ‘bouwstenen’ die bijdragen aan het realiseren van deze ambitie. Dit maakt het behapbaar en duidelijk. De reeds gestarte bouwstenen zijn: Subacute zorg, Keten MDO (vroegsignalering) kwetsbare ouderen, Aanspreekpunt/regievoeren, Ketenopleiding en Uitwisseling van gegevens (PGO+). De overige bouwstenen starten later. Naast de bouwstenen wordt er gewerkt aan de randvoorwaarden zoals ICT & Innovatie, Governance, Opleiden, Onderzoek en Financiering. Het uitgangspunt binnen Havenue is Positieve Gezondheid. Deze vormt dan ook het cement tussen de bouwstenen. We werken met een wijkgerichte aanpak. We starten in de wijken Kralingen-Crooswijk en Centrum. Indien bouwstenen succesvol zijn, dan worden deze breder ingezet en geïmplementeerd in andere wijken/lokale netwerken van Rotterdam.

 

De aanvraag voor de subsidie richt zich op twee onderwerpen:

1. Opzetten van een Keten MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen

Het Keten MDO vroegsignalering is een bouwsteen binnen het integrale domeinoverstijgende zorgconcept Havenue. Een MDO structuur beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn in elk geval de huisarts (en/of een praktijkondersteuner), een specialist ouderengeneeskunde, het wijkteam, de welzijnswerker, de wijkverpleegkundige en een verpleegkundig specialist en op afroep vanuit de tweede lijn een klinisch geriater actief. Dit kan fysiek of digitaal vorm krijgen. Het samenwerkingsverband komt op geregelde basis, vooraf voorbereid, bijeen. In het samenwerkingsverband worden individuele cases van ouderen besproken. Het uiteindelijke doel is om voor alle 200 huisartsen met een gevestigde praktijk een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Per 1 januari 2020 zal worden gestart met 3 – 5 praktijken om de eerste kennis op te doen, werkmethodes te ontwikkelen en uitdagingen het hoofd te bieden op onder meer het gebied van ICT en financiering.

2. Participatie van ouderen (en mantelzorgers) in het netwerk/MDO

Ouderen hebben een andere kijk op de zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de zorg van binnenuit mee. Dat maakt hun inbreng van onschatbare waarde.

Door middel van gesprekken met ouderen (en panels) wordt gekeken naar de positie van ouderen in het netwerk wat zich bij Havenue vormt en specifiek op bij het hierboven beschreven Keten MDO vroegsignalering. Zo zullen we zowel kijken naar de manier van aanhaken bij het netwerk van Havenue en daarbij het vormgeven van de zorg en welzijn in het netwerk, maar ook naar de positie van de ouderen in dit netwerk (en specifiek van het onderdeel Keten MDO vroegsignalering).

Borging

De borging van de resultaten wordt gedaan binnen de huidige structuren. Het doel is om een MDO-structuur (met passende ondersteuning) te vinden voor de gehele regio Rotterdam. De resultaten vanuit de bouwsteen worden gedeeld met de overige MDO-groepen en huisartsenpraktijken in Rotterdam. De uitkomsten van de ouderenparticipatie worden meegenomen in het netwerk Havenue, het programma kwetsbare ouderen 010 en door de huisartsencoalitie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website