Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezamenlijke deskundigheidbevordering; Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap leidt tot meer samenwerken in de wijk.

Vraagstukken van cliënten in de wijk zitten vaak op meerdere levensdomeinen. Maar wie zijn de andere wijkprofessionals die je kunt raadplegen als de eigen kennis en expertise ontoereikend is. Zeventien deelnemers deden mee in het leernetwerk 'Nijmeegs Interprofessioneel leerlandschap'; Wijkverpleegkundigen uit drie thuiszorgorganisatie, wijkprofessionals uit het sociaal domein, docenten Verpleegkunde/Social Work en vertegenwoordiging van het cliëntperspectief. Deelnemers volgen geen scholing of cursus maar leren door te doen. Het leernetwerk is opgebouwd rond drie verschillende typen activiteiten; meelopen in elkaars beroepspraktijk, werken aan thema’s in de gemêleerde subgroep en kennis delen tijdens de gezamenlijke leernetwerkbijeenkomsten, kennismarkten of Webinars.

Er heeft professionalisering plaatsgevonden door toename van kennis van elkaars perspectieven en werkzaamheden. Deelnemers hebben hun samenwerkingscompetenties en hun netwerk uitgebreid.

Per1 april 2021 is het leernetwerk geborgd binnen het lectoraat Wijkverpleging van University of Applied Sciences

Het leernetwerk wordt verder uitgebreid met Paramedici (professionals en docenten)

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De looptijd van het leernetwerk heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd.

Voor de deelnemende professionals/praktijk: de medewerkers hebben geleerd te netwerken. Door met elkaar mee te lopen in de beroepspraktijk zijn ze uit hun comfortzone gestapt. De samenwerkingscompetenties en leiderschapscompetenties zijn vergroot. Er is een werkWIJKwijzer ontwikkeld met de 10 stappen om zelf een leernetwerk op te zetten.

Voor het onderwijs: de minor ‘Werken in de wijk, samen durven en doen’ is samen met deelnemers van het leernetwerk en hun achterban doorontwikkeld. Docenten die deelnemen aan het leernetwerk kunnen de wijkpraktijk realistisch weergeven in de lessen doordat ze het interprofessioneel samenwerken zelf aan den lijve hebben ervaren. Bijvangst is de korte lijn met de praktijk en uitbreiding van het aantal stageplekken.

Verduurzaming van het leernetwerk vindt plaats binnen het lectoraat Wijkverpleging van de HAN University of Applied Sciences.

Het cliëntperspectief van de kwetsbare thuiswonende oudere is in het leernetwerk steeds het uitgangspunt geweest. Persoonsgericht werken is hier bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Dit is toegepast bij een deelnemende thuiszorgorganisatie door het op te nemen in de verpleegkundige anamnese.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap.

In het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap komen de verschillende beroepspraktijken (wijkverpleging, sociaal domein en onderwijs) bij elkaar.

Met zes professionals uit het team wijkverpleging (MBO en HBO), twee professionals uit het sociaal domein, één docent Social Work, vijf docenten verpleegkunde (MBO en HBO) en één vertegenwoordiger van Zorgbelang vormen zij het leernetwerk.

De projectleden komen vanaf half januari 2019 één keer per maand twee uur samen in het leernetwerk. De inhoud van deze bijeenkomsten worden ingevuld door onderwerpen waar de projectleden met elkaar bij stil willen staan, aansluitend op de geformuleerde doelstellingen van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap.

Het eerste onderwerp wat besproken en vervolgens ook uitgewerkt is voor een breder publiek is het onderwerp ‘interprofessioneel samenwerken’. Er is een ontmoetmarkt ‘Bekend maakt bemind’ georganiseerd door het leernetwerk. De ontmoetmarkt bood de mogelijk om in gesprek te gaan met professionals van zorg en welzijn (van schuldhulpverlening, ouderenadviseur, woonconsulent van de woningcorporatie tot sociaal werker van het jaar 2019). Er werd volop gebruik gemaakt van het speeddaten met de twintig professionals uit het sociaal domein en het domein gezondheidszorg door de deelnemers (professionals, docenten verpleegkunde MBO/HBO, docenten Social Work, studenten en (ex)cliënten/burgers) aan de ontmoetmarkt.

Er zijn binnen het leernetwerk drie kwintetten gevormd met elk vijf professionals. Deze vijf personen lopen met elkaar mee in elkaars beroepspraktijk. Zodat binnen de vaste groep van vijf personen afwisselend twee personen met elkaar meelopen in de beroepspraktijk van de ander (duobaan). Wat betekent dat er meegekeken wordt bij de werkzaamheden van de professional in de praktijk. Het meelopen in elkaars beroepspraktijk levert leervragen op en onderwerpen die verder uitgewerkt worden in de kwintetten. Er is per kwintet een onderwerp gekozen waar men zich langere tijd op gaat focussen om uit te werken. De drie onderwerpen zijn: interprofessioneel samenwerken, persoonsgerichte zorg en de mantelzorg.

De deelnemers van het leernetwerk hebben bij aanvang van de start van het Nijmeegs Interprofessioneel Leernetwerk een eerste maal een vragenlijst ingevuld (nulmeting) waarbij de samenwerkingscompetenties zijn gemeten. Er heeft een eerste interviewronde plaats gevonden waarbij bij elk projectlid is gevraagd wat het deelnemen aan leernetwerk, het kwintet en de duobaan bijdraagt aan het leren en samenwerken van en met elkaar en wat het oplevert in de uitvoering van integrale zorg voor thuiswonende ouderen. De analyses vinden momenteel plaats.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap.

De vijtien projectleden van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap komen uit verschillende beroepspraktijken. Met zes professionals uit het team wijkverpleging (MBO en HBO), twee professionals uit het sociaal domein, één docent Social Work, vijf docenten verpleegkunde (MBO en HBO) en één vertegenwoordiger van Zorgbelang komt men maandelijks twee uur bij elkaar vanaf half januari 2019. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen naar voren die de projectleden willen bespreken of met elkaar willen uitwisselen. De eerste bijeenkomsten is er aandacht besteed aan het vorm en inhoud geven aan het leernetwerk, het kwintet en de duobaan. Er is een ontmoetingsplek gecreëerd.

Er is een presentatie gegeven in het leernetwerk over de organisatie Zorgbelang Inclusief. Vervolgens is in het leernetwerk gedurende een aantal bijeenkomsten het onderwerp ‘interprofessioneel samenwerken’ besproken en uitgewerkt.

Binnen de drie kwintetten kijken de professionals uit het sociaal domein, professionals uit het team wijkverpleging en docenten bij elkaar in de keuken. Dit doen ze door binnen de vaste groep van vijf personen afwisselend twee personen met elkaar mee te lopen in de beroepspraktijk van de ander (duobaan). Men is geïnteresseerd geraakt in de ander z’n praktijk. Er is een begin gemaakt met het kennismaken en leren over de ander z’n praktijk. Het meelopen in elkaars beroepspraktijk heeft leervragen opgeleverd. De kwintetten hebben deze leervragen met elkaar afgestemd in het gezamenlijke leernetwerk. Er is nu focus op drie onderwerpen die verder uitgewerkt gaan worden in de kwintetten om integrale zorg voor thuiswonenden te optimaliseren. Het gaat om de volgende drie onderwerpen. Het eerste onderwerp zijn de organisaties en professionals op de sociale kaart. Wie is de professional die ik kan benaderen als de eigen kennis en ervaring stopt maar je wel signalen opvangt voor zorg- en welzijnsvragen en welke samenwerkingscompetenties vraagt dit van de professional.

Het tweede onderwerp gaat over het inhoud geven aan de zorg gericht op het verlangen van de thuiswonende ouderen.

Het ophalen van de vraag bij de mantelzorger, zonder aanbodgericht te werken is het derde onderwerp wat uitgewerkt gaat worden.

Een eerste product is uit het eerste genoemde onderwerp naar voren gekomen. Er is een ontmoetmarkt 'bekend maakt bemind' georganiseerd met ruim 20 professionals die integrale zorg aan thuiswonende ouderen bieden te ontmoeten en vervolgens te leren kennen met zijn of haar deskundigheid. Van deze ontmoetmarkt is een artikel gepubliceerd op de site van ZonMw

Naast de inhoudelijke verdieping in de onderwerpen binnen het kwintet zijn tijdens een nulmeting bij de projectleden de samenwerkingscompetenties in kaart gebracht. Deze worden momenteel geanalyseerd en over zes maanden wordt opnieuw deze vragenlijst afgenomen.

Om het leren en het samenwerken in het leernetwerk, het kwintet en de duobaan in kaart te brengen zijn alle projectleden geïnterviewd. Deze gegevens worden momenteel geanalyseerd en vervolgens wordt over zes maanden opnieuw een interview afgenomen om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorgpraktijk en het onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Het succes van dit Leerlandschap is gelegen in het feit dat zorgprofessionals uit het team wijkverpleging (MBO/HBO) en de docenten verpleegkunde (MBO/HBO) met elkaar meelopen in ieders beroepspraktijk. Zij zijn voor langere tijd aan elkaar gekoppeld in een duobaan binnen het Leerlandschap. Zorgprofessionals van het team wijkverpleging onderbouwen hun handelen met evidence doordat ze theorie opgedaan tijdens het meelopen in de lessen van de docent, toepassen in de praktijk. Een uitspraak van een zorgprofessional van het team wijkverpleging: ‘Je krijgt een enorme boost van nieuwe kennis’. Omgekeerd maakt de docent kennis met de beroepspraktijk, wat inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging en relevante praktijkvoorbeelden oplevert om onderwijsmodules te actualiseren. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een nieuwe minor ‘innoveren in de wijk’ (HBO-V) en een keuzemodule ‘wijkgericht werken’ (MBO-V).

 

Wat is nodig?

De levensverwachting van de burger is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze ‘vergrijzing’ gaat gepaard met een toename van (steeds ouder wordende) ouderen met verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen. Door de vergrijzing spelen bij ouderen vaak een mix van fysieke, sociale (sociale isolatie) en psychische (cognitieve en emotionele) problemen een rol.

Tegen deze achtergrond is het uitdiepen van de benodigde competenties van alleen de zorgprofessionals uit het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde niet voldoende. Wat in de eerste plaats nodig is is dat we het Nijmeegs Leerlandschap verder uitbreiden met professionals binnen het sociaal domein naar het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap. Deze uitbreiding van de samenwerking met het sociaal domein stelt de betrokken professionals en docenten in het Leerlandschap in de gelegenheid met en van elkaar te leren op het terrein van integrale ouderenzorg.

Aan de duobaan wordt de professional binnen het sociaal domein toegevoegd.

Aansluitend is nodig dat we het vermogen om samen te werken verder ontwikkelen. Nieuwe, interprofessionele vormen van samenwerking zijn in de zorg aan (kwetsbare) ouderen een vereiste, waarbij de oudere patiënt zoveel mogelijk regie houdt over de zorg die hij/zij ontvangt. Voorwaarden om werkelijk interprofessioneel te kunnen werken zijn behalve leiderschap en visie, een goede en geregelde onderlinge communicatie en kennis van elkaars en de eigen competenties. Het werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk biedt de deelnemers van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een uitgelezen kans om een de methode van samenwerken verder te ontwikkelen en te onderzoeken.

Probleemstelling:

Hoewel de ervaringen van de huidige deelnemers met het Nijmeegs Leerlandschap positief zijn, is er tot dusver weinig kennis over en wetenschappelijk goed geëvalueerde ervaring met het leren in een duobaan en het interprofessioneel samenwerken binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein.

 

Vraagstelling.

Gedurende het project willen wij met het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een bijdrage leveren aan de kennis over het leren en het interprofessioneel samenwerken in de beroepspraktijk door ons de volgende vraag te stellen:

In hoeverre draagt het deelnemen aan de duobaan volgens betrokken professionals uit het team wijkverpleging, professionals uit het sociaal domein en docenten bij aan het leren en het interprofessioneel samenwerken om de integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te verbeteren?

 

Naast de duobanen tussen professionals van het team wijkverpleging, professionals van het sociaal domein en docenten zullen er leernetwerkbijeenkomsten worden gehouden om leervragen met elkaar te bespreken en uit te werken. Kennismarkten worden verzorgd voor de thematische uitwisseling van kennis en ervaringen voor een groter publiek (professionals uit de regio, voor docenten verpleegkunde/sociale studies, studenten en ervaringsdeskundigen). Casuïstiekbesprekingen worden ingepland net als het uitvoeren van kleine 'kwaliteitsprojecten' door studenten, naar aanleiding van leervragen. En het onderwijs stellen we bij met de leerervaringen uit het Nijmeegs Interprofessioneel Landschap. Nieuwe inzichten over leren en interprofessioneel samenwerken, door het uitvoeren van onderzoek, gaan we borgen in het onderwijs en in de praktijk. Om de juiste integrale ouderenzorg te verlenen aan de cliënt en zijn omgeving.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website