Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, thuiszorgorganisatie Carint Reggeland en welzijnsorganisatie Salut hebben begin 2019 het initiatief genomen tot het opzetten van een lokaal netwerk ouderenzorg in Markelo. De gezamenlijke ambitie van de leden van het netwerk is dat ouderen Good Goan, prettig oud worden in Markelo. Het netwerk richt zich hierbij op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers, en ook op de groep ‘jongere ouderen’, de beginnend kwetsbare mensen.

 

De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het in goede banen leiden van complexe situaties in afstemming met de oudere en mantelzorger en het tijdig opvangen en oppakken van signalen van (beginnende) kwetsbaarheid.

Ook wil men zich gezamenlijk gaan inzetten voor voldoende woonruimte en voorzieningen dichtbij het dorp en voldoende passend aanbod aan activiteiten op basis van wensen en behoeften van ouderen / mantelzorgers zelf.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de relatief korte tijd van de eerste fase van de ontwikkelsubsidie ‘lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ heeft het netwerk al veel bereikt. De verwachtingen, ambities, kansen en knelpunten van het beginnende netwerk zijn geïnventariseerd. Vervolgens hebben de deelnemers een gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen voor het netwerk geformuleerd en zijn enkele praktische punten direct al opgepakt en uitgevoerd.

 

Ouderen en mantelzorgers zelf zijn actief betrokken: een oudere, een mantelzorger en de voorzitter van de Markelose ouderenbond maken deel uit van het netwerk. Daarnaast hebben in totaal 15 ouderen en mantelzorgers in Markelo in de leeftijd van 67 – 91 jaar in 2 focusgesprekken hun antwoorden gegeven op de vraag, wat voor hen ‘prettig ouder worden’ betekent en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten van deze focusgesprekken hebben richting gegeven aan de doelstellingen en prioriteiten van het netwerk.

 

Gedurende de eerste fase is het netwerk uitgebreid met de andere Markelose huisartsenpraktijk en de gemeente, die samen met de oorspronkelijke initiatiefnemers de intentieverklaring hebben ondertekend. Ook is een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende ouderen, en zien grotendeels dezelfde clienten.

 

De thuiszorg en de huisartsenpraktijk zijn sinds 2015 gevestigd in het (nieuw opgezette) gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo. Hierna groeide geleidelijk de behoefte tot een meer structurele samenwerking, waarbij ook de welzijnsorganisatie Salut betrokken is.

 

De 3 netwerkpartners zijn zich steeds meer bewust van overlap in activiteiten en interventies, bijvoorbeeld tussen het werk van de huisarts/praktijkondersteuner, dat van de wijkverpleegkundige en van Salut, maar ook wat betreft het in kaart brengen van de mate van kwetsbaarheid en de behoeften van de doelgroep. Ze hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomst bestendige zorg en begeleiding in de wijk, rondom kwetsbare ouderen.

 

Het is de bedoeling om met dit ontwikkeltraject vanuit de drie genoemde netwerkpartners een zodanige structuur op te zetten dat andere partijen vervolgens gemakkelijk aan kunnen sluiten en de werkwijze ook naar een groter gebied kan worden uitgerold.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website