Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het project was om te komen tot een overkoepelend netwerk Gezond ouder worden in de Reeshof wat bestaat uit: praktijkondersteuners gezondheidscentrum, wijkverpleegkundigen, huismeesters/consulenten woningcorporatie, sociaal werkers, Katholieke Bond voor Ouderen, wijkraad, wijkmanager van gemeente Tilburg en WMOadviseur.

Dit netwerk brengt jaarlijks de situatie van ouderen in de wijk in kaart door gezamenlijk een wijkanalyse te maken waarin we de kennis van de netwerkpartners samenbrengen. Deze analyse laat de belangrijkste thema’s zien rondom oud worden in de Reeshof: wat goed gaat, wat aandacht behoeft in de toekomst en waar knelpunten zitten. In werkgroepen worden per jaar op minimaal twee van deze thema’s verbeterplannen uitgevoerd. In het netwerk brengen wij de signalen die we uit de praktijk krijgen samen met cijfermatige informatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een jaarlijkse werksessie streven de netwerkpartners ernaar om warmte-kracht koppelingen te bewerkstelligen. De metafoor van de warmte-kracht koppeling is van filosoof Harry Kunneman

In het verkenningstraject is de werkwijze van de wijkanalyse d.m.v. warmte-kracht sessies werkenderwijs ontwikkeld. Vanwege de Corona-pandemie is gekozen om 5 online werksessies te organiseren, in plaats van 1 grote fysieke sessie. Bij iedere sessie waren mensen aanwezig die ouderen uit de Reeshof vrijwillig en beroepsmatig ondersteunen. Zij brachten ieder 2 praktijkverhalen in. Beleidsambtenaren, die op verschillende gebieden verantwoordelijk zijn voor het ouderenbeleid in de Reeshof, vulden de verhalen aan met relevante cijfers. Aan het eind van iedere bijeenkomst werden belangrijke thema’s uit de bijeenkomst benoemd. De projectleiding faciliteerde het proces en zorgde voor verslaglegging.

De inhoud van de vijf bijeenkomsten gezamenlijk werd geanalyseerd.

Gezocht werd naar thema’s die volgens de inbrengers van de verhalen het meest urgent zijn. Er werd een selectie gemaakt van 3 thema’s waarop de deelnemers in het vervolg van het project in werkgroepen verbeterplannen willen maken en uitvoeren. Deze thema’s zijn:

● De waarde van ontmoeting

● Toekomstproofing

● Dementie in de wijk

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de Reeshof sterk toe. Ouderen wonen langer zelfstandig. Dit is overheidsbeleid maar ook een wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee om het gezond ouder worden in de Reeshof te realiseren.

Om in de toekomst een gezonde basis voor ouderen te creëren is de samenwerking over de domeinen van wonen, welzijn, zorg, fysiek en een sterke verbinding van informele en formele zorg cruciaal.

In de Reeshof zijn diverse netwerken actief. Door inzet van dit ontwikkeltraject wordt een overkoepelend netwerk ""gezond oud worden in de Reeshof" opgericht. Vanuit een brede definitie van gezondheid (positieve gezondheid) verbinden partners uit zorg, ondersteuning en welzijn zich aan elkaar in dit netwerk.

Het doel van dit ontwikkeltraject is om te komen tot een netwerk dat bestaat uit praktijkondersteuners gezondheidscentrum, wijkverpleegkundigen, huismeesters/woonconsulenten, sociaal werkers, katholieke Bond voor ouderen, wijkraad, wijkmanager van de gemeente en WMO-adviseur.

In opdracht van het ministerie van VWS, programma Langer thuis is in 2019 een actieonderzoek uitgevoerd o.a. in de wijk de Reeshof. Tijdens een bijeenkomst, waar de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd, is een kerngroep opgericht die zich sterk maakt voor een nieuw overkoepelend netwerk: "gezond ouder worden in de Reeshof".

Om dit te kunnen realiseren doen we een beroep op de ontwikkelsubsidie Fase 1. Onderdeel van deze aanvraag is een projectplan. Gezamenlijk formuleren zij een missie en visie, verkennen zij thema's voor versterking van de samenwerking en formuleren zij gezamenlijk een plan van aanpak op deze thema's.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website