Projectomschrijving

Doel van het netwerk

In de Tilburgse wijk Reeshof zijn reeds verschillende samenwerkingsverbanden actief rondom oudere wijkbewoners. Het doel van dit ontwikkeltraject is om deze netwerken met elkaar te verbinden.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

ContourdeTwern, Thebe, WonenBreburg, KBO, Stichting eerstelijnszorg, Wijkraad.

Doel en aanpak project

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de Reeshof toe. Ouderen wonen langer zelfstandig. Het is van belang dat we nu nadenken over de toekomst: Een wijk waar ouderen gelukkig en gezond oud kunnen worden. Goede samenwerking tussen de domeinen van wonen, welzijn en zorg en een sterke verbinding van informele en formele zorg zijn daarvoor cruciaal.

Met als doel om het overkoepelend netwerk op te richten, formuleren de potentiële netwerkpartners een gezamenlijke missie en visie en voeren zij een omgevingsanalyse uit. Het netwerk wordt formeel opgericht en ligt er een plan van aanpak op de belangrijkste thema's waarmee de samenwerking verder versterkt kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website