Projectomschrijving

Het professionele netwerk rondom ouderen kent een lange geschiedenis met betrekking tot onderlinge samenwerking. Echter altijd op tijdelijke basis gerelateerd aan een specifiek onderwerp. In fase 1 hebben partijen de intentie uitgesproken om gezamenlijk een netwerk ouderen te vormen met als doel de Reeshof ouderenvriendelijk te maken. Verduurzaming van dit netwerk willen we bereiken door:

1) De verantwoordelijkheden, bevoegdheden van het netwerk nader uit te werken, te verdelen en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst (zie punt 5). Hierin wordt afgesproken op welke wijze het netwerk aangestuurd gaat worden en welke investeringen (in tijd en geld) van de partners worden verwacht. Het is belangrijk dat de activiteiten van het netwerk aansluiten op het programma ‘gezond en gelukkig oud in Tilburg’ (GGoud).

  • Een netwerk ouderen in de Reeshof dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgave die partners in zorg, ondersteuning, wonen en welzijn hebben met betrekking tot de doelgroep ouderen. Een netwerk wat als voorbeeld kan dienen voor andere wijken waarbij genoemde partners afspraken hebben gemaakt over de verduurzaming van het netwerk.
  • Voorstel om te komen tot een meer effectieve samenwerking waardoor partijen beter kunnen omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt.
  • Afstemming tussen professionals van de verschillende partners, waardoor de juiste zorg en ondersteuning door de juiste professional of vrijwilliger wordt geleverd.
  • Signalen van ouderen m.b.t. de kwaliteit van zorg en voorzieningen kunnen worden gedeeld in het samenwerkingsverband, waardoor we meer generieke oplossingen genereren voor de doelgroep (een voorbeeld uit het verleden was het signaleren dat veel ouderen met geheugenproblemen maatschappelijk werden buitengesloten waarna er een plan is uitgewerkt om voor deze mensen een ontmoetingskamer te creëren) (zie ook punt 3)

2) Uitwerken van de thema’s benoemd in de warmtekrachtsessie van begin 2021. Ieder thema heeft een kartrekker en de doelstelling is om samen met deelnemers uit het netwerk een actieplan op te stellen. Eén van de thema’s betreft het nieuwe ontmoeten in de buurt en de wijk. Dit thema wordt met behulp van actieonderzoek verder uitgewerkt.

  • Een uitgewerkt actieplan op de 3 thema’s.
  • Participatie van ouderen zelf is vergroot door ze mede-eigenaar te maken van de dillema’s en de oplossingen om zo het draagvlak van oudere inwoners van de wijk te vergroten.
  • Met betrekking tot het thema ontmoeten verkrijgen we via het actieonderzoek inzicht in de waarde van het huidige ontmoetingsaanbod en de impact die deze activiteiten hebben in de wijk.

3) Jaarlijks wordt een wijkanalyse gemaakt met behulp van warmtekrachtsessies.

  • De deelnemers zijn getraind in de methodiek van warmtekrachtsessies zodat het netwerk de wijkanalyse op termijn zelf kan uitvoeren.
  • De signalen en de resultaten van de warmtekrachtsessies en de actieplannen vanuit de thema’s zijn ingebracht in het bestuurlijk overleg van de deelnemende partners.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website