Projectomschrijving

Binnen Baarn zijn er 6000 65-plussers en is er veel aanbod om hen te ondersteunen. Er is geen structurele samenwerking tussen partijen van de diverse domeinen zoals welzijn, zorg, ondersteuning en sport. De verwachting is dat door een heldere samenwerking de casefinding van en motivering van ouderen beter zal gaan. Hierdoor kunnen meer effecten bij de doelgroep bereikt worden, wanneer dit met meer samenhang als integraal pakket aangeboden zal worden. Welzijn Baarn wil meer in samenhang met netwerkpartners en met concretere vervolgmaatregelen voor de cliënt, een traject opstarten voor zelfstandig wonende ouderen. Met meer aandacht voor borging. Onder begeleiding van VeiligheidNL is een brede startbijeenkomst georganiseerd voor alle lokale partijen, van waaruit een multidisciplinaire werkgroep geformeerd is. Samen met ouderen heeft deze werkgroep een gezamenlijke visie en ambitie bepaald: het opzetten van een structureel netwerk met als eerste thema´s: valpreventie, gezonde voeding en eenzaamheid, waarbij de integrale aanpak Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) het meest aanspreekt. TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is een multidisciplinair en integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Dit programma ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen.

TOM bestaat uit drie onderdelen:

  1. Bewegen: deelnemers volgen een valpreventieve beweegtraining met aandacht voor valrisicofactoren
  2. Voorlichting: deelnemers krijgen voedingsvoorlichting en persoonlijk voedingsadvies
  3. Sociale contacten: TOM helpt deelnemers hun sociale contacten uit te breiden

Het programma heeft als doel het stabiliseren of op den duur zelfs verminderen van het aantal valincidenten binnen de doelgroep zelfstandig wonende ouderen door het realiseren van een multidisciplinaire samenwerking en door inzet van bewezen effectieve interventies. Met de geformeerde werkgroep, bestaande uit huisarts en POH´s, wijkverpleging, fysio- en ergotherapeut, diëtiste, gemeente, welzijnswerk, domotica adviseur en apotheker werd een plan van aanpak gerealiseerd zodat dit ten uitvoer kan worden gebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website