Projectomschrijving

De ambitie in deze volgende fase van het lokaal netwerk thuiswonende ouderennetwerk Westerpark is het uitbreiden, professionaliseren en verduurzamen van het netwerk om zo de integrale zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten (blijvend) te verbeteren. Met als resultaat: ruimte creëren voor professionals om persoonsgericht en vraaggericht te kunnen werken, zodat kansen worden geschept voor ouderen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. We kiezen voor de doelgroep kwetsbare ouderen omdat cijfers laten zien dat 33% van de ouderen in Westerpark binnen de categorie meest kwetsbaar valt. Voorheen gingen deze ouderen naar een verzorging- of verpleeghuis. Nu blijven veel van deze ouderen thuis wonen, vaak met multiproblematiek. Juist voor deze doelgroep samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod vanuit een netwerk essentieel om prettig thuis te kunnen blijven wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website