Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het praktijkproject ‘WerkWeb-Autisme’ (WW-A) is een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om (boven)gemiddeld intelligente mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past. De methodiek geeft inzicht in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren en geeft concrete aanwijzingen hoe stappen te zetten in opleiding en op de arbeidsmarkt. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame arbeidsparticipatie. Ook heeft WW-A kennis beschikbaar voor mensen die betrokken zijn bij mensen met autisme vanuit een persoonlijke, professionele of in een werkgerelateerde relatie. En het geeft aanwijzingen hoe het WW-A optimaal in te zetten voor mensen met autisme. Het WW-A wordt wetenschappelijk ontwikkeld en zal landelijk gratis online beschikbaar komen vanaf april 2019.

 

Dit project bouwt voort op een reeds bestaand en succesvol samenwerkingsverband waarbinnen verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden. Kennis uit deze onderzoeken wordt omgezet in een product dat direct ten goede komt aan mensen met autisme en met hen samen wordt ontwikkeld. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en Instituut Gak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De technische realisatie is in handen van Carapax-IT en wordt uitgevoerd door hun werknemers met autisme en gecoördineerd door een projectleider die geen autisme heeft. In nauwe samenwerking met de projectgroep van WW-A, is het product inmiddels klaar voor wat betreft de techniek.

 

De inhoud van WW-A is in samenwerking met de verschillende doelgroepen tot stand gekomen. De inhoud van de bibliotheek is besproken met de klankbordgroep en de teksten worden geschreven door een aantal schrijvers met autisme in nauwe samenwerking met de NVA, leden van de projectgroep en waar nodig professionals zoals jobcoaches. Het persoonlijk ontwikkelprofiel (POP) dat er al lag uit eerdere onderzoeken is door-ontwikkeld op basis van wetenschappelijke theorieën over arbeidsparticipatie en getest met de doelgroep. Het handboek ‘Finding Work’ is vertaald uit het Engels door een vertaler met autisme. Door een jobcoach is de vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse context. Onderdelen van dit boek zijn geïntegreerd in de bibliotheek en het POP.

 

Eind 2018-begin 2019 wordt al deze inhoud ingevoerd in WW-A zodat we de eerste online testen op inhoud kunnen doen in februari. Op 11 maart 2019 testen we verder met de hele klankbordgroep waarna WW-A na laatste aanpassingen op Wereld Autismedag (1 april) life gaat. Dan starten we ook een door het Brunelfonds gefinancierde promotiecampagne met autisme ambassadeurs. En we volgen een aantal gebruikers om met hun ervaringen en feedback WW-A verder te verbeteren.

 

Tegelijk met de ontwikkeling van techniek en inhoud, is een vragenlijst ontwikkeld om de effecten te meten ten aanzien van ‘arbeidsgereedheid’. Deze vragenlijsten worden momenteel getest op validiteit en betrouwbaarheid. Vanaf juni 2019 wordt het onderzoek naar effectiviteit gestart met deze vragenlijsten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project beogen we een online gepersonaliseerde e-health methodiek voor mensen met autisme te ontwikkelen, implementeren en evalueren die overzicht en grip geeft op het eigen proces van persoonlijk en maatschappelijk herstel. De zelfmanagement methodiek ‘WerkWeb-Autisme’ is specifiek gericht op het bevorderen van maatschappelijk functioneren, in het bijzonder arbeidsparticipatie en ondersteunt bij het optimaal voeren van zelfregie om de eigen talenten en voorkeuren te matchen met de kansen en mogelijkheden die de samenleving biedt, waar nodig en gewenst samen met betrokken professionals.

 

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een psychiatrische stoornis die voorkomt bij 1% van de bevolking. ASS is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. In dit project bedoelen we met de term ‘autisme’ het hele spectrum van ASS. Autisme wordt gekenmerkt door beperkingen in sociale omgang, communicatie en verbeelding en prikkelverwerking. Vaak is sprake van stereotiep of rigide gedrag. Uit onderzoek is gebleken dat psychische problemen zoals angst (50-84%) en depressie (53-70%) veel vaker voorkomen bij mensen met autisme dan bij mensen zonder autisme Verstandelijke beperkingen komen voor bij 40-60% van mensen met autisme. Andere problemen zijn hyperactiviteit, boosheid, (hoofd)pijn, agressie, en slaapstoornissen.

 

Voor mensen met autisme is het verkrijgen van regulier betaald werk en het behouden daarvan een forse uitdaging, terwijl zij meestal wel graag willen en kunnen werken. Driekwart lukt het niet om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt. Professionals die hen bij dit proces begeleiden vanuit scholen, GGZ, gemeenten en UWV zijn op zoek naar effectieve methodes die gepersonaliseerde zorg mogelijk maken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van individuele talenten en voorkeuren om die goed aan te laten sluiten bij de mogelijkheden die er zijn om daarmee arbeidsparticipatie te bevorderen.

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht op het thema autisme en werk. Ook is er veel praktijkkennis opgedaan rond dit thema. Onder een groot aantal partners uit organisaties van ervaringsdeskundigen of professionals die samenwerken in de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen Doen’, bestaat de behoefte om de vergaarde wetenschappelijke en praktijkkennis om te zetten in een zelfmanagement methodiek voor mensen met autisme.

 

Doel van dit project is om een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Deze methodiek, genaamd WerkWeb-Autisme, ondersteunt bij het optimaal voeren van zelfregie om de eigen talenten en voorkeuren op gebied van werk te matchen met de kansen en mogelijkheden die de samenleving biedt en heeft daarmee tot doel om arbeidsparticipatie te bevorderen.

Theoretische principes waarop de methodiek wordt gestoeld, zijn gezamenlijke besluitvorming (shared-decision making) en Supported Employment (SE). Het vergroten van zelfinzicht en zelfregie draagt bij aan het versterken van de positie van de cliënt in besluitvormingsproces tussen (zorg)professional en cliënt. Binnen SE gaat men ervan uit dat cliënten competent zijn om zelf keuzes te maken met betrekking tot de inrichting van hun (professioneel) leven.

De methodiek helpt in verschillende fases: bij de transitie van school/opleiding naar de arbeidsmarkt en bij het vinden en behouden van werk op latere leeftijd.

 

WerkWeb-Autisme bestaat uit:

1. een online gids;

2. een afgeschermd persoonlijk profiel;

3. het werkboek 'Finding Work' van de National Autistic Society (NAS) dat gebaseerd is op de kernelementen van SE.

 

In FASE 1 van dit project wordt de methodiek WerkWeb-Autisme ontwikkeld, waarin de reeds verzamelde wetenschappelijke en praktijkkennis wordt geïntegreerd. Gelijktijdig wordt in FASE 2 validatieonderzoek uitgevoerd, met als doel valide meetinstrumenten te ontwikkelen specifiek voor deze doelgroep zodat de effectiviteit van deze methodiek goed kan worden geëvalueerd. In FASE 3 wordt de nieuw ontwikkelde methodiek uitgebreid geëvalueerd op bruikbaarheid voor zowel mensen met autisme zelf, als betrokken professionals. Op basis daarvan wordt in FASE 4 de methodiek door-ontwikkeld en verbeterd. In FASE 5 wordt de methodiek breed geïmplementeerd. Tegelijk wordt in FASE 6 de effectiviteit ervan onderzocht met de in fase 2 ontwikkelde instrumenten.

 

Het beoogde eindresultaat van dit project is een effectieve, vrij beschikbare en optimaal geïmplementeerde e-health methodiek die aantoonbaar positief bijdraagt aan gepersonaliseerde zorg en ondersteuning, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel voor mensen met autisme. Tevens beogen we kennis te genereren over het gebruik van deze zelfmanagement methodiek bij verschillende groepen mensen met autisme zoals mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en opleidingsniveaus.

 

De brede samenwerking in dit project onderschrijft deze behoefte en zorgt voor optimale inbreng van ervaringsdeskundigen en brede implementatiemogelijkheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website