Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zestien GGz-crisisdiensten beproefden in de tweede helft van 2017 de zogenaamde triagewijzer. De triagewijzer geeft richtlijnen voor de snelheid van beoordeling afhankelijk van de kenmerken van een crisismelding. Aan de hand van een registratie van in totaal 8417 triages van deze crisisdiensten werd nagegaan in hoeverre de triagewijzer in de praktijk toepasbaar was. Inhoudelijk zijn weinig aanpassingen nodig. Een aandachtspunt is met name dat een crisis met de hoogste urgentie (beoordeling binnen een uur) slechts in 60% van de gevallen tijdig beoordeeld werd, waar de voorlopige norm uitgaat vaan 90% tijdige beoordelingen. Dit was een proefperiode waarin de toepassing vrijblijvend was en de bekostiging van de crisisdiensten niet aangepast was aan het werken met de triagewijzer.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze pilotfase werd proefgedraaid met de triagewijzer, maar waren er in termen van bekostiging en verantwoording nog geen consequenties aan gekoppeld. Dit kan consequenties hebben gehad voor inspanningen om de gestelde normen te halen.

Overall oordeelden de meeste projectleiders aan het eind van de proefperiode dat de trriagewijzer geschikt is voor landelijke impolementatie.

Een indicatie voor de inhoudelijke passendheid van de triagewijzer was dat de uiteindelijk gekozen urgentiegraad in 88% van de triages gelijk was aan de urgentie op basis van de triagewijzer. Afwijkingen hebben met name te maken met het sterker of minder sterk wegen van de context van de crisis (veiligheid omgeving, draagkracht betrokkenen). Er werden niet op grote schaal factoren ingebracht die niet aan de orde komen in de triagewijzer en toch meegewogen zouden moeten worden. De voorgestelde aanpassingen zijn meer op detailpunten van bepaalde urgenties. We zien daarom geen aanleiding voor belangrijke inhoudelijke aanpassingen.

De triagewijzer voorziet niet in een instructie over de inhoud van kenmerken en hoe de diverse factoren geïnterpreteerd en gewogen kunnen worden. Hierbij wordt in de praktijk uitgegaan van het klinisch oordeel. Mede daarom is er in de praktijk variatie in toepassing naar letter en geest. Dit werd in de praktijk opgelost door bespreking binnen de crisisdiensten, waarbij meer eenheid in de triage ontstond. Nadere documentatie over het afwegingsproces zou kunnen bijdragen aan meer landelijke eenheid in de triage.

In totaal waren 83% van de fysieke beoordelingen binnen de maximale aanrijtijd van de betreffende urgentiegraad. Voor de U2 en U3 geeft de generieke module acute psychiatrie voorlopige normen: respectievelijk 90% en 85% tijdige beoordeling. In de praktijk was dit respectievelijk 60% en 92%. U3 voldeed dus aan de norm, U2 bleef daar fors onder. We hebben daarom met name de U2 nader onderzocht. Geen enkele van de crisisdiensten haalde de 90% (variatie van 32% tot 82%). Zou de norm worden aangepast van 1 uur maximale aanrijtijd naar 2 uur maximale aanrijtijd dan is er overall sprake van 88% tijdige beoordelingen (dus bij benadering conform de norm van 90% tijdige beoordelingen).

In de expertsessie gaven de vertegenwoordigers van de crisisdiensten aan te pleiten voor handhaving van de U2-norm. Realisatie daarvan zal derhalve extra aandacht vragen in termen van implementatie en bekostiging van crisisdiensten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit projectvoorstel beschrijft de monitoring en evaluatie ten behoeve van de pilotimplementatie van de triagewijzer bij 15 crisisdiensten in de tweede helft van 2017. De aanpak wordt gedetailleerd beschreven in bijgevoegd plan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website