Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het CaringUniversities project is erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen en preventie en vroege interventies zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Dat is belangrijk omdat psychische problemen vaak voor het eerst ontstaan in deze leeftijdsfase en omdat psychische problemen vaak een chronisch beloop hebben en preventieve en vroege interventies mogelijk zo’n chronisch beloop kunnen voorkomen. Bovendien hangen psychische problemen bij studenten samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten, en een grotere kans op werkeloosheid. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam (die samen zo’n 54.000 studenten hebben), maar er wordt ook een toolkit gemaakt voor andere universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hoe zij hetzelfde systeem kunnen implementeren. Een belangrijk onderdeel van het project is het implementeren van een screeningssysteem voor veelvoorkomende psychische problemen bij studenten van de VU en UvA. Het screeningssysteem dat gebruikt wordt is een nieuw internationaal systeem dat gecoördineerd wordt door Harvard en waarin de komende jaren gegevens van van vele duizenden studenten over de hele wereld verzameld worden. Daarmee kan op de langere termijn onderzocht worden welke de beste risicogroepen zijn voor preventieve interventies. Daarnaast wordt een transdiagnostische interventie gericht op studenten met depressieve an angstklachten onderzocht op effectiviteit. Wanneer effectief, wordt deze interventie geïmplementeerd in het screeningssysteem, zodat toekomstige studenten die gescreend worden automatisch toegang krijgen tot deze interventie. Er wordt ook een infrastructuur gemaakt voor onderzoeken naar interventies gericht op andere problemen van studenten, zoals alcoholproblemen, sociale angst, faalangst, adhd. Alle universiteiten (wereldwijd) kunnen interventies ontwikkelen en onderzoeken, en effectieve interventies komen dan beschikbaar voor alle participerende universiteiten. Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van een toolkit voor andere universiteiten, hogescholen en andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, zodat zij ook kunnen participeren in deze internationale beweging om de preventieve en vroege zorg voor studenten wat betreft psychische problemen te verbeteren. Daartoe worden interviews te houden met stakeholders en de toolkit bevat handreikingen hoe het ondersteuningssysteem voor studenten opgezet kan worden. Studenten ondersteunen het project en worden uitgebreid betrokken bij de implementatie van het project en studenten met psychische problemen helpen bij de ontwikkeling van de interventies.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studententijd is een belangrijke periode voor jonge mensen waarin zij zich ontwikkelen van late adolescentie naar vroege volwassenheid. De doelen van het Caring Universities project waren (a) het screenen van studenten op psychische klachten en (b) het verbeteren van het mentale welzijn van studenten die last hadden van depressieve en/of angstklachten. Overeenkomstig eerder onderzoek vonden we een hoge prevalentie van mentale stoornissen, waarbij een depressieve stoornis de meest voorkomende stoornis is in de afgelopen 12 maanden. Echter, een begeleide online zelfhulpinterventie verminderde geen symptomen van depressie en angst in studenten. Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden door een aantal limitaties van het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een kleine sample in de trial). Meer onderzoek is nodig om de mogelijke voordelen van online behandeling voor studenten met symptomen van depressie of angst goed in kaart te brengen als op zich zelf staande interventies, of afgewisseld met face-to-face contact bij de ondersteunende diensten van de universiteit.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studietijd is een cruciale periode in de ontwikkeling van jonge mensen waarin zij de transitie maken van de late adolescentie naar de jonge volwassenheid. Deze tijd is ook een periode waarin veel psychische stoornissen voorkomen en waarin met name veel stoornissen voor het eerst ontstaan. Zulke psychische stoornissen kunnen aanzienlijke negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van studenten. Veel psychische stoornissen ontstaan bij de meeste mensen voor het eerst voor het 25ste levensjaar en de transitieperiode van de middelbare school naar het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, MBO) vormt daarin een cruciale periode. Epidemiologisch onderzoek laat zien dat tussen de 12 en 50% van de studenten al een of meerdere psychische stoornissen hebben. Het is daarom belangrijk om met (preventieve) interventies al vroeg in te grijpen, omdat dit het ontstaan van ernstigere stoornissen en een chronische beloop kan voorkomen. Veel onderzoek toont aan dat mentale problemen bij studenten negatieve gevolgen in het latere leven kan hebben, zoals persistente emotionele en fysieke gezondheidsproblemen, relatieproblemen en marginalisatie op de arbeidsmarkt. Ook zijn mentale gezondheidsproblemen belangrijke voorspellers van studie-uitval en academische prestaties. Studenten met psychische problemen hebben twee maal zoveel kans om hun studie te beëindigen zonder diploma en één op de vier studenten met emotionele problemen rapporteert dat deze problemen een negatief effect hebben gehad op de hun academische prestaties. Preventie van en vroege interventies bij mentale gezondheidsproblemen bij studenten is daarom een grote prioriteit binnen de volksgezondheid, niet alleen vanwege de impact die deze problemen kunnen hebben op de kwaliteit van leven van studenten, maar ook vanwege de impact op studie-uitval, academische prestaties, de negatieve impact op de loopbaan van deze studenten en de economische gevolgen daarvan voor de maatschappij. Studenten vormen de toekomstige leiders van de samenleving en hun succes is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de samenleving en het “human capital” van de toekomst. Het hoger onderwijs is ook de plaats waar studenten van etnische minderheden, migranten en vluchtelingen getraind worden voor hun toekomstige rol in het leiden van minderheden naar een verbeterd mentaal welbevinden en een betere verdeling van gezondheid in de bevolking. Het belangrijkste doel van het Caring Universities project is het verbeteren van het mentaal welbevinden van studenten, het voorkomen van psychische stoornissen en het voorkomen van de negatieve gevolgen op het gebied van opleidinggerelateerde-, economische- en sociale gevolgen van psychische problemen bij studenten, inclusief het verhoogde risico op voortijdige studie-uitval. Om dit doel te bereiken is het Caring Universities project momenteel bezig om (1) een nieuwe methode te ontwikkelen om studenten te screenen op mentale gezondheid, gedragsmatige en academische voortgang, (2), een bestaande evidence-based interneninterventie aanpassen voor studenten met angst en/of depressie, (3) een infrastructuur ontwikkelen voor het online screenen en behandelen van mentale gezondheidsproblemen bij studenten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het epidemiologische deel van dit project is ingebed in de WHO World Mental Health Surveys International College Student initiative, geïnitieerd door Harvard university. Gedurende het afgelopen jaar hebben we nauw met hen samengewerkt om een epidemiologische vragenlijst te ontwikkelen waarmee we de prevalentie van mentale gezondheidsproblemen onder studenten in kaart kunnen brengen. We hebben de vragenlijst vertaald in het Nederlands en aangepast aan de specifieke wensen binnen ons project. Gedurende de laatste maanden hebben 4 onafhankelijke onderzoekers de geüpdatete vragenlijst getest, deze is momenteel klaar om naar de studenten verzonden te worden. Naast de vragenlijst gebruiken wij een online transdiagnostische interventie. Deze is oorspronkelijk ontwikkeld in het Duits voor de algemene bevolking. We hebben alle sessies uit de interventie vertaald naar het Nederlands en specifiek op de behoeften van studenten aangepast gebaseerd op informatie uit eerdere focusgroepen. Een officiële vertaler heeft de Nederlandse versie van de interventie in het Engels vertaald. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van de interventie zijn nu beschikbaar op het online behandelplatform.

 

In juni hebben we een pilot uitgevoerd om het responspercentage voor het invullen van de vragenlijst in kaart te brengen. Deze pilot voerden we uit bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. In één maand reageerden 249 van de 996 studenten (25%) op onze e-mail, en 169 studenten (17%) gaven toestemming en vulden de vragenlijst daadwerkelijk in. We zien dit als een veelbelovend percentage aangezien wij studenten enkel benaderden via e-mails en 4 herinneringen binnen één maand. We zullen daarom e-mails en herinneringen blijven gebruiken, in combinatie met andere wervingsstrategieën. Om het responspercentage hoger te krijgen hebben we besloten om het project bij studenten te introduceren met behulp van studieadviseurs, studentenmentoren en studentendecanen. Studieadviseurs zullen studentenmentoren tijdens hun maandelijkse vergaderingen inlichten over het project. Het projectteam en de studentendecanen bezoeken colleges van eerstejaarsstudenten om het belang van deelname aan het Caring Universities project te benadrukken.

 

Geheel in lijn met ons communicatieplan hebben we het afgelopen jaar veel contact gehad met belanghebbenden binnen beide universiteiten. Inmiddels hebben we de steun gekregen van de rectors en faculteitsvoorzitters van alle faculteiten van zowel de VU als de UvA. We hebben hiernaast ook de steun van studieadviseurs en studentenpsychologen. Studieadviseurs hebben toegezegd ons te ondersteunen in de werving van studenten. Ten slotte hebben we de volledige steun van studentenassessors en de (centrale- en facultaire) studentenraden. Zij zullen ons tijdens de werving helpen als ambassadeurs van het Caring Universities project.

 

De werving van deelnemers van het project is verplaatst naar februari 2018 door vertraging tijdens de ethische goedkeuring. De Medisch Ethische Commissie (METc) van het VUmc heeft het project nu goedgekeurd. Het ABR-formulier van het project staat onder registratienummer NL60156.029.16 (CCMO). EMGO+ heeft wetenschappelijke goedkeuring gegeven en het Caring Universities project is geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR6797).

 

Tenslotte hebben we een communicatiecampagne voor het project ontwikkeld. We zullen gebruikmaken van officiële communicatiekanalen van de VU en de UvA, naast social media en een website speciaal gebouwd voor de studie. Deze website is inmiddels online (caring-universities.com). Flyers en posters zullen beschikbaar zijn op de campussen. Werving van deelnemers gaat eind februari 2018 van start.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Caring Universities project is erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen en preventie en vroege interventies zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Dat is

belangrijk omdat psychische problemen vaak voor het eerst ontstaan in deze leeftijdsfase en omdat psychische problemen vaak een chronisch beloop hebben en preventieve en vroege interventies mogelijk zo’n chronisch beloop kunnen voorkomen.

Bovendien hangen psychische problemen bij studenten samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten, en een grotere kans op werkeloosheid. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van

Amsterdam (die samen zo’n 54.000 studenten hebben), maar er wordt een toolkit gemaakt voor andere universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hoe zij hetzelfde systeem kunnen implementeren.

Een belangrijk onderdeel van het project is het implementeren van een screeningssysteem voor veelvoorkomende psychische problemen bij studenten van de VU en UvA. Het screeningssysteem dat gebruikt wordt is een nieuw internationaal systeem dat gecoördineerd wordt door Harvard en waarin de komende jaren gegevens van vele duizenden studenten over de hele wereld verzameld worden. Daarmee kan op de langere termijn onderzocht worden welke de beste risicogroepen zijn voor

preventieve interventies.

Daarnaast wordt een transdiagnostische interventie gericht op studenten met depressieve en angstklachten onderzocht op effectiviteit. Wanneer effectief, wordt deze interventie geïmplementeerd in het screeningssysteem, zodat toekomstige studenten die gescreend worden automatisch toegang krijgen tot deze interventie. Er wordt ook een infrastructuur gemaakt voor onderzoeken naar interventies gericht op andere problemen van studenten, zoals alcoholproblemen, sociale angst, faalangst, adhd. Alle universiteiten (wereldwijd) kunnen interventies ontwikkelen en onderzoeken, en effectieve interventies komen dan beschikbaar voor alle participerende universiteiten.

Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van een toolkit voor andere universiteiten, hogescholen en andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, zodat zij ook kunnen participeren in deze internationale beweging om de preventieve en

vroege zorg voor studenten wat betreft psychische problemen te verbeteren. Daartoe worden interviews te houden met stakeholders en de toolkit bevat handreikingen hoe het ondersteuningssysteem voor studenten opgezet kan worden. Studenten

ondersteunen het project en worden uitgebreid betrokken bij de implementatie van het project en studenten met psychische problemen helpen bij de ontwikkeling van de interventies.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website