Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Boost My Mood is een app voor jongeren vanaf 16 jaar die zich somber of gestrest voelen. De app is samen met jongeren en hulpverleners ontwikkeld. Jongeren kunnen met de app zelf aan de slag om hun stemming te verbeteren en problemen met stress, slapen en piekeren te verminderen. In de app staan oefeningen, tips en verhalen van andere jongeren die jongeren kunnen helpen om zich beter te voelen.

 

De app is door verschillende jongeren uitgeprobeerd: door jongeren met beginnende depressieve klachten en jongeren die op de wachtlijst staan voor een behandeling. Zij rapporteerden na afloop minder depressieve gevoelens dan voor zij met de app aan de slag gingen. Het was ook de bedoeling dat jongeren die een behandeling voor depressie hebben afgerond de app zouden uitproberen. Tijdens het project bleek dat er onder deze jongeren en hun hulpverleners niet voldoende belangstelling was voor de app. Voor jongeren met beginnende depressieve bleek de app het meest geschikt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FASE 1: DOORONTWIKKELING VAN DE APP

In dit project is een bestaande app voor volwassenen met depressieve klachten (De Boost Me app) aangepast aan de belevingswereld van jongeren. Dit is gedaan met behulp van Intervention Mapping. Dit is een gestructureerd stappenplan voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van effectieve interventies. Er is gebruik gemaakt van twee projectgroepen. De eerste projectgroep bestond uit experts en hulpverleners op het gebied van depressie bij jongeren. De tweede projectgroep bestond uit jongeren met ervaring met depressieve klachten. Dit werkte erg goed en heeft een mooie toegankelijke app, de Boost My Mood app, opgeleverd.

 

FASE 2: ONTWIKKELING IMPLEMENTATIESTRATEGIE

Intervention Mapping is ook gebruikt voor het uitdenken van de implementatiestrategieën. Tijdens dit project is de Boost My Mood app aangeboden op drie momenten in het zorgtraject: als vroege interventie bij beginnende depressieve klachten, als wachtlijstoverbrugging en als terugvalpreventie bij jongeren die waren aangemeld voor een depressiebehandeling. Hoewel voor alle drie de groepen een zorgvuldig uitgewerkte implementatiestrategie is opgezet, was het succes wisselend. In de eerste groep was erg veel interesse in de app, terwijl in de laatste groep nauwelijks belangstelling was. In alle groepen gold dat de verplichte toestemmingsprocedure voor veel uitval heeft gezorgd.

 

FASE 3: IMPLEMENTATIE EN PILOTONDERZOEK

Bij jongeren uit alle fasen van het zorgtraject was een afname in depressieve klachten te zien is. Maar doordat het het aantal deelnemers erg klein was kunnen daar nog geen harde conclusies aan verbonden worden. De meerderheid van de deelnemende jongeren raadde de Boost My Mood app aan voor jongeren met somberheidsklachten. De Boost My Mood app lijkt het meest geschikt voor jongeren met beginnende depressieve klachten. De mogelijkheid om de app te gebruiken waar en wanneer jongeren dat willen wordt door jongeren als prettig omschreven, maar dit vereist inzet en motivatie. Hoeveel de app door jongeren is gebruikt varieert sterk. Meerdere jongeren gaven aan de app alleen te gebruiken op momenten dat het minder goed met hen ging. Wanneer de klachten verder toenemen, lijkt daarnaast ook de behoefte aan contact met een hulpverlener toe te nemen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel depressieve jongeren krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Ze weten vaak niet dat ze depressief zijn of schamen zich voor hun klachten. Hierdoor zoeken ze pas hulp als de klachten heel ernstig zijn. Veel jongeren gaan liever zelfstandig met hun problemen aan de slag. Mobile health lijkt hiervoor een perfect medium.

 

Het doel van dit project is het geschikt maken van een app voor jongeren met depressieve klachten en het implementeren van deze app binnen de Jeugd-GGZ.

 

In de app wordt gebruik gemaakt van effectieve elementen uit bestaande interventies. Door middel van Intervention Mapping (een gestructureerd stappenplan voor de ontwikkeling en implementatie van effectieve interventies) is bepaald welke onderdelen in de app zijn opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de app helemaal aansluit bij de behoeften van jongeren is intensief samengewerkt met jongeren die zelf depressieve klachten hebben (gehad).

 

Samen met alle betrokken hulpverleners is nagedacht over de wijze waarop de app het beste kan worden geïmplementeerd en wat hiervoor nodig is. De app wordt op drie plaatsen in de zorgstructuur ingebed: als vroege interventie, als wachtlijstoverbrugging bij de jeugd-GGZ en als terugvalpreventie.

 

De app en implementatiestrategieën wordt geevalueerd door middel van een procesevaluatie en een veranderingsonderzoek bij 90 jongeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van Intervention Mapping (een gestructureerd stappenplan voor de ontwikkeling en implementatie van effectieve interventies) is achtereenvolgens bepaald:

1) wat de belangrijkste klachten en determinanten zijn van een depressie bij jongeren.

2) welke doelen de app heeft

3) welke effectieve methoden hiervoor beschikbaar zijn

4) op welke wijze deze effectieve methoden worden vertaald naar een aantrekkelijke app voor jongeren.

 

Hiervoor zijn twee projectgroepen opgericht: een projectgroep van wetenschappers en hulpverleners en een werkgroep van 12 jongeren die ervaring hebben met depressieve klachten. Deze projectgroepen hebben op verschillende momenten nagedacht over de verschillende stappen in het Intervention Mappingsproces.

 

De app is als volgt opgebouwd: er zijn vier inhoudelijke thema's, welke overeenkomen met de belangrijkste klachten van depressieve jongeren: stemming, slaap, piekeren en stress. Per thema bevat de app tips (psychoeducatie), verschillende werkvormen om met de klacht aan de slag te gaan (gebaseerd op effectieve elementen uit bestaande interventies), ervaringsverhalen (herkenning en steun) van op echte jongeren gebaseerde karakters en een dagboek waarin de jongere kan monitoren hoe de klachten zich ontwikkelen en welke dingen hiermee samenhangen.

 

Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de app op drie plaatsen in de zorgstructuur: als vroege interventie, als wachtlijstoverbrugging en als terugvalpreventatie. Tegelijkertijd wordt aan de METC-aanvraag gewerkt om de ervaringen met de app te kunnen onderzoeken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijna één op de vijf Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar is wel eens depressief geweest. Een depressie zorgt ervoor dat iemand niet of nauwelijks kan functioneren in het dagelijks leven. Depressies kennen vaak een terugkerend patroon: ruim de helft van de mensen met een depressie wordt op een later moment opnieuw depressief. De meeste depressies ontstaan in de adolescentie. Het is daarom erg belangrijk dat depressies bij adolescenten vroegtijdig worden herkend en behandeld en dat aandacht wordt besteed aan terugvalpreventie. Hierdoor wordt het beloop van de depressie positief beïnvloed en de kans op een nieuwe episode verkleind.

 

Helaas krijgen de meeste depressieve adolescenten op dit moment geen zorg. Zij zoeken pas hulp als de problematiek zeer ernstig is. Jongeren hebben weinig vertrouwen in de reguliere hulpverlening en gaan liever zelfstandig met hun problemen aan de slag. Ook sluiten beschikbare behandelingen niet altijd aan bij de behoeften van jongeren, waardoor behandelingen voortijdig worden afgebroken. Nieuwe laagdrempelige toepassingen zijn daarom gewenst. Mobile-health (m-health) lijkt hiervoor een perfect medium. In de huidige wereld waarin informatie en communicatie steeds meer digitaal georganiseerd worden, is het integreren van mobiele apps in het behandelings- en preventieve aanbod een logische volgende stap. Dergelijke toepassingen zijn voor jongeren echter nog niet beschikbaar. Voor volwassenen is er recentelijk wel een innovatieve m-health toepassing ontwikkeld: de BoostMe app. Deze app biedt ondersteuning op maat volgens de principes van stepped care. Afhankelijk van de behoefte van de gebruiker en de ernst van de depressieve klachten, worden opdrachten aangeboden in variërende intensiteit. Alle oefeningen zijn afgeleid van bewezen effectieve behandelvormen.

 

DOEL: Het doel van het voorgestelde project is het geschikt maken van deze BoostMe app voor jongeren en het implementeren van deze aangepaste app binnen de jeugd-GGZ.

 

AANPAK: Het voorgestelde project bestaat uit drie fasen.

 

FASE 1: De BoostMe app wordt afgestemd op de behoeften van jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Intervention Mapping, een gestructureerde aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van effectieve interventies. Dit is om verschillende redenen noodzakelijk. Jongeren uiten hun depressie vaak anders, waardoor andere klachten op de voorgrond kunnen staan. Ook is het niet gezegd dat alle gebruikte methodieken voor jongeren acceptabel zijn. Tot slot is het erg belangrijk dat jongeren de app aantrekkelijk vinden, omdat zij anders afhaken. Voor het afstemmingsproces worden twee projectgroepen ingericht: een projectgroep met professionals en een projectgroep met jongeren die in behandeling zijn (geweest) voor hun depressie. Deze projectgroepen bepalen samen:

1.) wat de belangrijkste klachten en determinanten zijn van depressie bij jongeren

2.) wat de doelen van de aangepaste BoostMe app worden

3.) in hoeverre de bestaande BoostMe app aansluit bij de behoeften van jongeren

4.) welke aanpassingen nodig zijn.

 

Vervolgens worden de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en wordt de nieuwe app uitgetest door verschillende jongeren.

 

FASE 2: Er wordt een implementatiestrategie opgezet voor de aangepaste BoostMe app. In het voorgestelde project wordt de app op drie verschillende plaatsen in de zorgketen geïmplementeerd:

1.) Als op zichzelf staande vroege interventie bij beginnende depressieve klachten. De BoostMe app wordt in dit geval via de schoolsetting aangeboden door de JGZ.

2.) Als aanvulling op de reguliere behandeling (Blended). De BoostMe app wordt tijdens de behandeling aangeboden door de GZ-psycholoog bij wie de jongere in behandeling is.

3.) Als terugvalpreventie ter afsluiting van de reguliere behandeling. De BoostMe app wordt aangeboden door de GZ-psycholoog aan het einde van de reguliere behandeling.

 

Voor ieder implementatietraject wordt door middel van Intervention Mapping met alle betrokken professionals achtereenvolgens bepaald:

1.) welke personen een rol hebben in de implementatie van de aangepaste BoostMe app

2.) wat de implementatiedoelen zijn

3.) hoe de implementatieplannen eruit moeten zien

4.) welke implementatiehulpmiddelen hiervoor nodig zijn

 

FASE 3: De aangepaste BoostMe app wordt daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgeprobeerd door jongeren met depressieve klachten of een depressieve stoornis. De resultaten van deze proefimplementatie worden op twee manieren gemonitord. Er vindt een procesevaluatie plaats, waarin wordt bekeken of het implementatieproces in de drie verschillende settings inderdaad zo verloopt als van te voren vastgesteld. Daarnaast wordt in een pilotonderzoek nagegaan of de BoostMe app jongeren helpt vat te krijgen op hun depressie.

 

BORGING: Na afloop van het project wordt de aangepaste BoostMe app ingebed in de bestaande zorgstructuur van GGD Hart voor Brabant en GGZ Oost Brabant, beide partner en mede-aanvrager binnen dit project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website