Projectomschrijving

Het regionaal zorgnetwerk (regiotafel) bestaat uit de Gemeente Leeuwarden, ouderenzorg organisaties (Noorderbreedte, kwadrantgroep, Thuiszorg Het Friese Land), Medisch Centrum Leeuwarden, Huisartsen coöperatie CoLeo en Zorgbelang Friesland.

Aanleiding

Het regionaal zorgnetwerk heeft ROS Friesland opdracht gegeven om de populatie van Noordwest-Friesland in kaart te brengen met betrekking tot de voorspelde druk op het zorgsysteem, zodat dit waar mogelijk, kan worden voorkomen door effectief samen te werken aan integrale toekomstbestendige zorg. Dit vraagt om een ‘startfoto’: zicht op huidige- en toekomstige opgave, regionale knelpunten en kansen en de relatie tussen de verwachtte zorgvraag en het beschikbare zorgaanbod.

Demografie

De komende jaren zal de regio voor ingrijpende demografische verandering komen te staan. Door de dubbele vergrijzing zal het aantal 75-plussers van ongeveer 21.000 in 2019 stijgen tot ongeveer 40.500 in 2050, een stijging van 92%. Daarnaast is er ontgroening in de regio, de afname is 15% tussen 2020 en 2050. Ook het aantal inwoners tussen de 15 en de 64 jaar (potentiële beroepsbevolking) zal naar verwachting de komende jaren afnemen.

Gezondheid van de populatie

Inzicht in de determinanten van (on)gezondheid van de populatie is een belangrijke voorspeller van de zorgvraag en vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie van zorg in een later stadium van het leven. Het regiobeeld gaat in op 1) Persoonsgebonden factoren (veroudering, ervaren gezondheid en psychische gezondheid) , 2) Leefstijlfactoren (lichaamsbeweging & overgewicht , roken en overmatig alcoholgebruik), 3) Omgevingsfactoren (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). Daarnaast wordt ingegaan op de sociaaleconomische status, de geletterdheid en kwetsbaarheid.

Zorgaanbod

De zorgvraag zal in Noordwest-Friesland toenemen als gevolg van de dubbele vergrijzing, daarbij komt dat het zorgaanbod afneemt door de demografische verandering: door vergrijzing gaan zorgprofessionals met pensioen en door ontgroening en krimp zijn nieuwe zorgprofessionals moeilijk te vinden. De ‘grijze druk’ (het aantal personen van 65 jaar en ouder als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar) neemt toe van 32% in 2020 naar 51% in 2040. Minder werkenden zullen dus als zorgprofessional de ‘formele zorg’ voor ouderen op zich nemen. Informele zorg zal een grotere rol gaan spelen. Het mantelzorgpotentieel, aan de hand van het oldest old support ratio, zal tussen 2020 en 2040 afnemen van 15 potentiële mantelzorgers per oudere naar 6, een afname van 60%. De druk op mantelzorgers zal stijgen.

Zorgvraag

Het regiobeeld geeft inzicht de zorgvraag op de verschillende lijnen: 1) Nuldelijn (WMOvoorzieningen en jeugdzorg-trajecten), 2) Eerste lijn (huisartscontacten en een prognose van huisartscontacten 65+ voor Dementie/Alzheimer, CVA en Artrose; ziekten die in 2040 zorgen voor de hoogste ziektelast onder bevolking), 3) Tweede lijn (toegangstijden voor de spreekuren polikliniek MCL).

Zorgkosten

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de zorgkosten die gemaakt worden in de Zorgverzekeringswet. De bevolking van 60 jaar en ouder maakt gemiddeld gezien de hoogste zorgkosten. Verder is zichtbaar dat de duurste zorgkosten in de populatie bestaan uit Medisch specialistische zorg, Verpleging en verzorging, Farmacie en Huisartsenzorg, deze hoogte van de kosten verschillen aanzienlijk tussen 65-minners en 65-plussers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website