Projectomschrijving

Sluitende transmurale keten antistolling  in Noord-Holland

Nieuwe antistollingsgeneesmiddelen maken dat antistollingszorg in beweging is. Meerdere beroepsgroepen zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met antitrombotica. Bloedingen door antitrombotica behoren tot de meest optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Dit alles vraagt om een regionale transmurale samenwerking tussen zorgverleners om de kwaliteit van antistollingszorg te waarborgen.

Plan van aanpak

Vier trombosediensten in Noord-Holland (Starlet-DC, Salt, Diagnost-IQ,  trombosedienst RKZ Beverwijk) gaan een regionaal kenniscentrum antistolling openstellen. Dit (virtuele) kenniscentrum ondersteunt de vier participerende trombosediensten en hun ketenpartners (patiënt en zorgverleners eerste lijn) met uniforme antistollingsrichtlijnen en uitwisseling van informatie. Middels educatie en zelfmanagement wordt de regie zoveel mogelijk bij de patiënt georganiseerd.

De tweede- en derdelijns voorschrijvers van antistollingsmedicatie zullen worden betrokken bij dit samenwerkingsverband, met als doel “de juiste zorg op de juiste plek” binnen de transmurale ketenzorg antistolling.
Het kenniscentrum wordt ontwikkeld binnen landelijke kaders zoals de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA2) en de Landelijke Transmurale Afspraken antistolling (LTA-antistolling).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website