Projectomschrijving

In de regio West-Brabant-West heeft een groot aantal partijen de visie “grip op kwetsbaarheid” onderschreven. Daarin staat dat de burger in staat wordt gesteld zoveel mogelijk zelf te doen met en in zijn directe omgeving. Het gezamenlijke doel is het uitstellen/voorkomen van (zwaardere) zorg en ondersteuning en het bieden van tijdige zorg en ondersteuning op de juiste momenten. Bij het project zijn diverse deelnemers betrokken: patiënten- en ouderenbonden, huisartsenzorggroep, welzijnsaanbieder, thuiszorg, ouderenzorgorganisaties, ziekenhuis, GGD, GGZ, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor.

Binnen het ZonMw project lag het eerste doel op het in beeld brengen van de verschillende projecten en initiatieven die de deelnemende organisaties hebben rondom dit thema, waarbij de focus lag op
kwetsbaarheid bij senioren (70+). Door een beter overzicht te hebben in de verschillende initiatieven ontstaat ook een beter beeld waar er overlap zit, maar ook waar er nog meer aandacht voor mag zijn. Zo bleek bijvoorbeeld dat er meer aandacht mag komen voor preventie. Door eerder kwetsbaarheid te signaleren en de juiste interventies in te zetten kan zorg worden voorkomen, uitgesteld of beter en efficiënter worden georganiseerd. Naast preventie zijn digitalisering en dementie als belangrijke focuspunten gekozen, binnen het gezamenlijk consortium. De projecten die lopen rondom deze focuspunten zijn nu op een besloten digitaal platform (extranet) gedeeld. Op deze manier heeft men in één overzicht helder wie waar mee bezig is en wat de verwachte effecten hiervan zijn. Meermaals per jaar wordt nu tijdens werksessies een update gedaan en delen de projectleiders met elkaar waar ze mee bezig, wat de effectiviteit van hun project is en kijken ze hoe het elkaar kan versterken. En in de 2 jaarlijkse stuurgroepoverleggen wordt met alle partners de vervolg samenwerking op inhoud met elkaar afgestemd. Samen met de patiënten- en ouderenbonden wordt gekeken waar nog meer aandacht voor mag komen, zodat dit goed aansluit op de behoefte van de (kwetsbare) senioren en bijdraagt aan het voorkómen en verminderen van kwetsbaarheid. Ook zijn er door Zorgbelang interviews gehouden bij ouderen, om nog beter in beeld te krijgen, welke knelpunten zij ervaren rondom kwetsbaarheid. Belangrijkste conclusie hieruit is dat mensen niet altijd precies weten wat er is aan ondersteuning en waar ze dan moeten zijn. De concrete samenwerkingsafspraken van de deelnemers aan Grip op Kwetsbaarheid zijn inmiddels in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, zodat de samenwerking ook goed wordt voortgezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website