Projectomschrijving

Doel en thema’s

Samen met Zilveren Kruis is door JB Lorenz een eerste verkenning gedaan van de scope van de opdracht en het beoogde eindproduct. Daarbij zijn de doelen vastgesteld van het regiobeeld en
welke thema’s op het snijvlak van het gemeentelijk domein en het verzekeraarsdomein relevant zijn om uit te werken. Deze eerste opzet is besproken met een vertegenwoordiging van gemeenten om te toetsen en vast te stellen.

Dataverzameling

In oktober / november 2019 zijn gesprekken gevoerd met Vektis om data van alle zorgverzekeraars te krijgen. Dit bleek niet mogelijk. Hierop heeft Zilveren Kruis data van haar eigen verzekerden aangeleverd aan JB Lorenz. Bij gemeente Utrecht is begin 2020 de eerste uitvraag uitgezet naar de benodigde data. Met de gemeente is regelmatig contact geweest over de aanlevering (technische aspecten). De algemene data (CBS, bevolkingsopbouw etc) zijn door JB Lorenz zelf opgehaald uit publieke bronnen.

Bouwen regiobeeld

Het maken van het regiobeeld heeft plaatsgevonden in de periode januari t/m juni 2020. Met Zilveren Kruis vond periodiek afstemming plaats over de voortgang en inhoudelijke vraagstukken. Met een vertegenwoordiging van gemeente Utrecht is in juni gesproken over de voortgang en de opzet van het regiobeeld. Hieruit voort kwam de wens van de gemeente om de gegevens voor 16 gemeenten in provincie Utrecht inzichtelijk te maken in één regiobeeld, zodat het regiobeeld ook ondersteunend kon zijn bij de decentralisatietaak maatschappelijk opvang bescherm wonen vanuit de centrumgemeente Utrecht. Binnen het regiobeeld worden 4 thema’s onderscheiden:

  • GGZ in de wijk;
  • GGZ en wonen;
  • 18- / 18 +;
  • Crisis.

Voor elk thema worden de relevante cijfers en risicofactoren opgesteld.

Duidingssessie

Ter afsluiting van het project heeft een duidingssessie plaatsgevonden. Hierin werd de opbouw van het regiobeeld toegelicht en werd per sub thema uit het regiobeeld in kleine groepen doorgesproken over het beeld en de gezamenlijke opgaven waar we samen in willen optrekken. De duidingssessie voor regio stad Utrecht heeft plaatsgevonden op 23 juni 2020. De duidingssessie met de 16 gemeenten in Utrecht (U16) heeft plaatsgevonden op 3 juli 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website