Projectomschrijving

Het doel van het regiobeeld gemeente Beuningen is inzicht te verkrijgen in:

  1. de demografische opbouw;
  2. ervaren gezondheid en welbevinden;
  3. het (gewenste) zorgaanbod in de gemeente, zowel de Wlz zorg als het WMO aanbod.

Hierbij wordt specifiek ingezoomd op de 65+, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt naar leeftijdscategorieën (indien openbare data daar toereikend voor is). Inzicht in deze data geeft richting aan het formuleren van een gezamenlijk gezondheidszorgbeleid, waarin positieve gezondheid het uitgangspunt is, waardoor de zorg rondom de kwetsbare ouderen beter valt te organiseren en innovatieve producten/innovaties kunnen worden ingezet die breed gedragen worden. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. Deze data wordt in samenhang geanalyseerd en overzichtelijk gepresenteerd aan de betrokken partijen. Het betreft een beschrijvende analyse van data uit verschillende bronnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website