Projectomschrijving

Achtergrond

In de regio is het advies van de Commissie Dannenberg uitgewerkt in het regionale beleidskader Opvang Wonen en Herstel. Hierin zijn 3 ambities geformuleerd:

  1. Preventie-offensief
  2. Hersteltrajecten op maat
  3. Zelfstandig thuis wonen versterkt

Het beleidskader is vertaald in lokale uitvoeringsprogramma’s door de 8 gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en de Urmond.

Als toekomstbeeld worden de volgende veranderingen in het aanbod verwacht:

  • Minder 24-uursvoorzieningen, meer beschut en zelfstandig wonen
  • Kleinere voorzieningen, meer verspreid over de regio en geïntegreerd in de wijk
  • Passende woonvoorzieningen voor alle doelgroepen (kwalitatief ander aanbod, meer diversiteit)
  • De lokale randvoorwaarden zijn op orde (woningen, ambulante zorg, inkomen en dagbesteding).

Doelstelling

Deze pilot richt zich op de vraag wat nodig is om cliënten vanuit beschermd wonen (meer) deel uit te laten maken van het leven in de wijk en de verbinding hiermee te hebben en te houden. De aanname van de pilot is dat de kwaliteit van leven en ‘meedoen’ toeneemt en de kosten van maatschappelijke ondersteuning afnemen. Hiervoor is een gezamenlijke benadering nodig. Het samen met de inwoners ontwikkelen van een dergelijke inbedding vraagt betrokkenheid van meerdere aanbieders BW, maar ook gespecialiseerde ambulante woonbegeleiding, welzijnswerkers, het wijkteam, de corporatie, de herstelacademie en mogelijk nog anderen.

Het project is opgesplitst in 2 delen. Het doel van het 1e deel is om op 2 plekken in de regio met dit project aan de slag te gaan met een aantal cliënten BW. Het betreft een gezamenlijk pilot met de aanbieders, de sociale basis, het sociaal wijkteam, de woningcorporatie, de herstelacademie en mogelijk nog andere relevante partijen. In het 2e deel van het project worden opleidingsgelden gebruikt voor de opbouw van kennis bij de regiogemeenten. Doel hiervan is dat zij voldoende voorbereid zijn op de uitvoering van en sturing op hun nieuwe taken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website