Projectomschrijving

Achtergrond

De regio Noordoost-Brabant Oost heeft een nieuw koersdocument ‘Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’ opgesteld. Daarnaast wordt een uitvoeringsplan geschreven waarin onder andere wordt uitgewerkt hoe de transformatieopgave voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zal worden uitgevoerd. Deze transformatieopgave brengt belangrijke veranderingen met zich mee zoals het lokaal organiseren van passende hulp en ondersteuning voor deze doelgroep, het inrichten van regionale toegang, versterking van de samenwerking met zorgverzekeraars, oplossingsmogelijkheden voor het huisvestingsprobleem, en ontwikkelen van een lerende aanpak. In dit project wordt de uitvoering van het nieuwe koersdocument versneld.

Doelstelling

In dit project wordt geoogd de volgende 4 concrete doelstellingen te behalen:
 

  • Elke gemeente heeft in 2020 een goedgekeurd en gedragen plan van aanpak over de lokale uitvoering van het koersdocument.
  • Halverwege 2020 ligt er een gedragen plan van aanpak gericht op de nieuwe regionale toegang specialistische Wet maatschappelijke opvang. Daarnaast worden in 2020 de ontbrekende regionale opvangvoorzieningen ingekocht.
  • Er worden afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoor gemaakt over knelpunten in de praktijk.
  • In 2020 vinden 3 regionale leersessies plaats, gericht op onder andere deskundigheidsbevordering van professionals in het sociale domein, samenwerking tussen domeinen en casusleren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website