Projectomschrijving

Achtergrond

‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ zet in op de regionale opbouw van lichtere vormen van ondersteuning voor inwoners en cliënten die qua herstel niet (meer) aangewezen zijn op intramuraal 24/7 beschermd wonen, maar die nog wel meer ondersteuning nodig hebben dan vanuit de Wet maatschappelijke opvang-thuisondersteuning geboden kan worden.

Er bestaan op dit moment nog steeds wachtlijsten voor in- en uitstroom bij beschermd wonen. Ondanks eerdere ontwikkeling van een lichtere ondersteuningsvariant en afspraken met regiogemeenten over het bieden van huisvesting in herkomst- en regiogemeenten stagneren de door- en uitstroom. Daarnaast betreffen de aanmeldingen voor beschermd wonen voornamelijk jongeren (onder andere via jeugdzorg) die niet zozeer 24/7 beschermd wonen nodig hebben, maar die een combinatie van ondersteuning met passende huisvesting nodig hebben.

Om de jeugd-instroom te verminderen en de door- en uitstroom te versterken wordt in de regio een projectleider aangesteld die deze beweging gaat versnellen. Deze projectleider zal met alle stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntvertegenwoordigers en regionale en lokale toegangsteams) verbinding leggen en kansen zoeken en creëren om deze opgave te versnellen.

Doelstelling

Het aanstellen van een projectleider moet leiden tot een aanbod beschermd thuis in alle regiogemeenten en huisvesting voor jongeren met passende ondersteuning. Hierbij hebben 2 sporen prioriteit:

1.    De opbouw van beschermd thuis plekken in de regio
2.    Het ontwikkelen van (geclusterde) huisvesting voor jongeren (18-24 jaar).

Hoewel is vastgelegd dat er ook na de decentralisatie nog steeds met elkaar samen zal worden gewerkt, is in de nieuwe toekomstvisie wel gesteld dat dat is op basis van ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal waar dat nodig is’ zal gebeuren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website