Projectomschrijving

Achtergrond

In de regio Oost-Veluwe heeft het regioplan de naam Transformatie-agenda MO/BW Oost Veluwe 2016-2020 gekregen en is medio 2017 in alle gemeenteraden vastgesteld. De bijbehorende afspraken met ggz-aanbieders zijn opgenomen in het regionale Werkprogramma EPA dat eveneens medio 2017 is vastgesteld door gemeenten, ggz-aanbieders en Zilveren Kruis.

In 2019/2020 wordt ingezet op 2 bewegingen:

  1. Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen van centrumgemeenten naar regiogemeenten (verwacht ingroeipad ruim 6 jaar)
  2. Implementatie nieuw objectief verdeelmodel Beschermd Wonen (verwacht ingroeipad 10 jaar)

De regio Oost-Veluwe zet in op een goede samenwerking in de EPA Taskforce en met andere partijen (aanbieders, corporaties, clientorganisaties, verzekeraar/zorgkantoor) op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De keuze van de regio voor de visie Dannenberg vraagt om een integrale kijk op en praktijk van de hele keten aan hulp en ondersteuning van de doelgroep; formeel en informeel. Beschermd Wonen gaat in beleid en uitvoeringsafspraken op in Beschermd Thuis. Om dit proces in goede banen te leiden is besloten om een projectleider aan te stellen met de opdracht om met de ketenpartners een nieuw ontwerp voor het zorglandschap van de komende 5-10 jaar te ontwikkelen. Dit ontwerp heeft als basis de visie Dannenberg en past binnen de financiële kaders vanaf 2022.

Doelstelling

Aansluiten bij:

  • het gemeentelijk regioplan, de bijbehorende regionale en lokale jaarwerkplannen 2019/2020 en het convenant
  • het werkprogramma EPA, inmiddels eind 2019 herzien in een werkagenda ggz in de wijk
  • de lokale woonagenda’s, opstapregelingen en prestatieafspraken met woningcorporaties

Gebaseerd op een combinatie van de:

  • visie Dannenberg
  • herstelgedachte uit Over de Brug
  • Juiste zorg Op de Juiste Plek

Het doel is het verdiepen en borgen van de transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Het verwachte resultaat is een ontwerp van een zorglandschap inclusief afbouwplan, met goede werkafspraken tussen gemeenten en partijen (aanbieders, corporaties, clientorganisaties) die integrale ketenbenadering ondersteunen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website