Projectomschrijving

Achtergrond

Het beoogde doel van de verdere doordecentralisatie van Beschermd Wonen is dat er een integrale afweging met individuele begeleiding wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg inzicht krijgen in wat Beschermd Wonen en Beschermd Thuis inhoudt. Vanuit het onderzoek dienen verdere aanbevelingen uitgewerkt en in gang gezet te worden. Om iedere lokale gemeente voor te bereiden op het autonoom kunnen indiceren worden indicatiestellers getraind in de werkwijze en aanpak van deze doelgroep. Op dit moment is het voor Beschermd Wonen cliënten moeilijk om door te stromen naar sociale huurwoningen.

Doelstelling

Met het onderzoek wordt een rapport opgeleverd dat compact en visueel aantrekkelijk is en inzicht geeft in de wereld van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis met sprekende voorbeelden. Dit kan gebruikt worden om de termen begrijpelijker uit te kunnen leggen aan buitenstaanders.

Daarnaast zijn de Wet maatschappelijke opvang consulenten in de lokale gemeenten toegerust om de indicatiestelling van Beschermd Wonen uit te voeren. Alle kwetsbare burgers dienen snel en effectief passende ondersteuning en huisvesting te krijgen. Hiervoor is een afsprakenkader ontwikkeld tussen woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een transferpunt waar aanbod van woningen gekoppeld wordt aan de vraag. Er wordt naar gestreefd dat mensen met een Beschermd Wonen indicatie binnen 3 maanden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In 2020 wordt de doelgroep verruimd met de maatschappelijke opvang.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website