Projectomschrijving

Achtergrond

De 7 Midden-Limburgse gemeenten gaan per 1 januari 2022 een nieuwe regio vormen. In de voorbereiding daarop, worden al diverse inhoudelijke problemen op de schaal van Midden-Limburg opgepakt. Een van de problemen is dat de uitstroom uit Beschermd Wonen en Opvang wordt bemoeilijkt door het ontbreken van passende huisvesting en ondersteuning. Dat zit deels in de omvang en kwaliteit van de woningvoorraad, en deels in het proces van de toegang tot de woningmarkt. Dit project richt zich op het maken van afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders op schaal van Midden-Limburg, zodat kwetsbare burgers op verantwoorde wijze kunnen wonen in de wijk.

Doelstelling

De huisvesting van kwetsbare burgers is een van de ontwikkelingen die in het 'Implementatieplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Midden-Limburg’ zijn genoemd. In dit project zal het matchingspunt daadwerkelijk van start gaan waardoor kwetsbare burgers worden toegeleid naar passende huisvesting. Het matchingspunt levert inzicht in de vraagkant, zodat het mogelijk wordt om gerichtere afspraken met woningcorporaties te maken over het aanbod voor deze doelgroep.

Het doel van het project is een transformatie van centraal georganiseerd collectief aanbod naar meer individueel maatwerk. Voor Maatschappelijke Opvang betekent dit een beweging richting meer flexibel opvangen in de wijk. Voor Beschermd Wonen betekent dit de beweging van wonen in een instelling met 24 uur toezicht en zorg naar zo zelfstandig mogelijk wonen met op- en afschaalbare ambulante begeleiding. Dit vereist versnelde doorstroming en de tijdige beschikbaarheid van passende woningen. Dit vraagt om een wijkgerichte aanpak.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website