Projectomschrijving

Achtergrond

De insteek van het uitvoeringsplan in de regio is dat alle voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) per 2022 lokaal worden ingekocht. Er is onderzocht welke voorzieningen beter op regionaal niveau kunnen worden ingekocht en welke afspraken er nodig zijn om ervoor te zorgen dat er in gezamenlijkheid over de hele regio een goede infrastructuur tot stand komt en behouden blijft. Geconcludeerd is dat dit om invulling van enkele regionale functies en voorzieningen vraagt, waarbij 2 belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie komen:

  1. Het overgrote deel van de toegang wordt lokaal belegd, dat betekent dat er iets anders gevraagd gaat worden van de regionale toegang tot nu toe
  2. Er is nu een gescheiden toegang BW/MO waarbij de toegang BW bij de centrumgemeente is ondergebracht en de toegang MO bij de opvanginstelling. Er wordt gestreefd om beide toegangen lokaal en regionaal te integreren, omdat het in beide gevallen een ondersteuningsvraag naar wonen en zorg betreft.

Het vormgeven van dit geheel vraagt om de inzet van een onafhankelijke projectleider die snel en doortastend aan de slag kan gaan.

Doelstelling

Het doel is om inrichting te geven aan de regionale organisatie voor functies beleid, inkoop, toegang en monitoring van regionale voorzieningen BW en MO, alsmede expertisefunctie ten behoeve van lokale toegangen en ondersteuning van een regionale governance-structuur.

Doel van het uitvoeringsplan is om de decentralisatie van BW/MO per 2022 uitvoering te kunnen geven. Het is daarbij de bedoeling dat medio 2020 de regiogemeenten duidelijkheid hebben over de budgetten die per 2021 regionaal en lokaal beschikbaar zijn voor BW en MO, om zo de inkoop per 2022 voor te kunnen bereiden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website