Projectomschrijving

Achtergrond

Naar aanleiding van de volgende problematiek is het project gestart:

  • Grote instroom jeugd in Beschermd Wonen (BW)
  • Stijgende zorgkosten BW
  • Dringende behoefte en ambitie om gezamenlijk de tekorten in het sociaal domein en in het bijzonder het tekort in BW terug te dringen via een samenhangende overall aanpak.
  • Gekoppeld aan de in gang gezette, gefaseerd gedegen voorbereide decentralisatie en transformatie BW&O
  • Gekoppeld aan deelname aan de Transformatie-agenda Jeugd en als mede-initiatiefnemer aan het 5-jarig Meerjarenprogramma ggz / mensen met een psychische kwetsbaarheid, beide uit te voeren met alle gemeenten in de regio Groningen

Doelstelling

Het project moet aansluiten op het regionaal uitvoeringsplan:

  • Al jaren wordt gewerkt aan (de voorbereiding van) de decentralisatie en transformatie van BW&O binnen de regio Groningen met alle gemeenten, cliënten en hun vertegenwoordigers, ketenpartners en corporaties conform het ‘Meerjarenprogramma Van beschermd wonen naar begeleiding op maat’ en het ‘Gezamenlijk Plan Groninger gemeenten Van Beschermd Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020’. Apart en compact wordt de actuele stand van zaken bijgevoegd.
  • Een van de complexe opgaven is de afstemming tussen jeugd(zorg), BW en bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt ook toegewerkt naar de versterking van lokale preventie, conform de doelstelling ‘Juiste zorg op de juiste plek’.

Het project heeft de volgende resultaten als doel:

  • De uitstroom BW neemt toe naar, bij voorkeur, de gemeente van herkomst dankzij passende en tijdige huisvesting
  • De instroom jeugd in BW vermindert
  • Een toename in de lokale ondersteuning, zorg en preventie voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Dit wordt gedaan door een regionaal ‘masterplan sociaal domein’ te ontwikkelen om vanuit de verschillende gemeentelijke financieringsbronnen (jeugdhulp, Wmo, participatie en BW en Opvang) te komen tot een financieel houdbaar sociaal domein. Zo kan in de reële toekomstige vraag naar BW het gewenste voorzieningenniveau BW beter bepaald worden. Dit vertaalt zich in een ‘Provinciaal Bestemmingsplan', waarop de huidige en eventueel nieuwe BW-voorzieningen beoordeeld worden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website