Projectomschrijving

Achtergrond

Naar aanleiding van de doordecentralisatie van de middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) heeft de regio Zeeland samenwerkingsafspraken gemaakt. Het gaat daarbij in ieder geval om aanvullende afspraken over het basisniveau preventie, nadere uitwerking van de toegang en afspraken rondom financiën en solidariteit.

Op de thema's wonen, clientperspectief, vroegsignalering, schulden, participatie, werk en inkomen wordt door de gemeenten in regionaal verband reeds ingezet middels proeftuinen. Aangezien bovenstaande opgaven binnen het Sociaal Domein vallen (Wvggz, Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet) past dit niet binnen de huidige beleidscapaciteit van de 13 gemeenten in Zeeland. Om deze reden bestaat de nadrukkelijke wens om de uitdagingen met het oog op de decentralisatie BW/MO te laten begeleiden door een projectleider.

Doelstelling

Het doel is om de samenwerkingsafspraken te concretiseren, uit te werken en te implementeren. Ambtelijk en bestuurlijk wordt hier door de lokale gemeenten een bijdrage aan geleverd, het ontbreekt echter aan capaciteit om de regie hierop te voeren. De taken van de projectleider vloeien dan ook direct voort uit de gemaakte afspraken binnen het uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan wordt de nadruk gelegd op de volgende thema’s:

  • Preventie: elke gemeente realiseert een minimumpakket aan preventiemaatregelen (waaronder OGGZ-netwerk, inzet ervaringsdeskundigheid, integraliteit, afstemming zorgverzekeraar, Zeeuwse regiekaart (de)escalatie).
  • Toegang: het realiseren van een Zeeuws afwegingskader en afspraken over hoe om te gaan met verhuizing van cliënten, beheer en uitvoering landelijke toegankelijkheid en realisatie van onafhankelijke deskundigheid.
  • Financiën/solidariteit: de benodigde middelen worden door iedere deelnemende gemeente ingebracht in een fonds, op basis van de totale budgetbehoefte. De uitwerking van het solidariteitsfonds moet nog plaatsvinden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website