Projectomschrijving

Achtergrond

De centrumgemeenten hebben onder de nieuwe Wmo (2015) de taak gekregen om beschermd wonen te organiseren voor de burgers. De uitvoering van de maatschappelijke opvang was al een taak van de centrumgemeenten. De manier waarop maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt vormgegeven is momenteel aan grote veranderingen onderhevig. In lijn met de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt er in de centrumgemeenteregio Bergen op Zoom toegewerkt naar de transformatie van de ondersteuning aan deze kwetsbare doelgroep (van beschermd wonen naar beschermd thuis).

Doelstelling

Middels het project “Juiste Ondersteuning op de Juiste Plek”, waarin nauw wordt samengewerkt met de diverse zorgaanbieders en woningcorporaties in de regio, wil de centrumgemeenteregio meer inzicht krijgen in het benodigde ondersteuningsaanbod in de regio en samen met de betrokken partners komen tot werkbare afspraken over het huisvesten en begeleiden van deze kwetsbare doelgroep. Door er voor te zorgen dat alle ketenpartners zich betrokken voelen om de ondersteuning aan deze doelgroep zo veel mogelijk thuis in de wijk vorm te gaan geven. Met hulp van het eigen netwerk en ervaringsdeskundigen wordt een bijdrage geleverd aan het door de Commissie Dannenberg beschreven principe van een inclusieve samenleving: wonen in de samenleving is een grondrecht én voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website