Projectomschrijving

Achtergrond

De (begin)zorg voor dak- en thuislozen in de regio Midden-Holland ligt op dit moment bij verschillende organisaties. De opvang wordt verzorgd in de gemeente Gouda door het Leger des Heils. Deze opvang is voor de regio, afgesproken is dat ook de komende jaren er een centrale opvang blijft voor dak- en thuislozen in de regio. Er zijn geen plannen voor het regelen van lokale opvang binnen de 5 gemeenten in Midden-Holland. Gouda vervult de centrumgemeentetaak op dit terrein. De aanmelding voor nachtopvang en een briefadres heeft de gemeente gemandateerd aan het Leger des Heils. Hier vindt een gedeeltelijke intake plaats. Daarnaast moeten dak- en thuislozen voor veel zaken bij de gemeente zijn (inschrijving BRP, ID, inkomen, zorg). Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid en vertraging in het proces. Daarnaast is de medische zorg voor dak- en thuislozen niet centraal geregeld.

Uit een brainstormsessie met verschillende relevante partijen is gebleken dat het verbeteren van de medische zorg en signalering van medische zorg goed gecombineerd kan worden met een centrale intake. Zo wordt een screening ingericht op alle levensdomeinen. De Nederlandse straatdoktersgroep heeft een quick scan uitgevoerd naar de huidige intakeprocedure en medische zorg. Hieruit blijkt dat er veel verbetering mogelijk is en bovendien dat de wens om dit te verbeteren bij alle partijen aanwezig is. De straatdoktersgroep heeft een plan met bouwstenen gemaakt voor het verbeteren van de medische zorg aan dak- en thuislozen.

Doelstelling

Het project is onderdeel van het regionale uitvoeringsplan. Het verwachte resultaat is een verbeterde toeleiding van dak- en thuislozen: snellere hulp en beter afgestemde ondersteuning op de vraag van de cliënt op alle levensdomeinen

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website