Projectomschrijving

Achtergrond

Om de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis tot een succes te maken, moeten voldoende, passende woningen beschikbaar zijn en moet de integratie in de buurt van betrokken personen goed worden voorbereid. Op regionaal niveau hebben gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties het pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’ opgesteld. Daarnaast zijn in het Transitieplan Beschermd Wonen Regio Alkmaar afspraken gemaakt over de aanpak, de verdeling van rollen en taken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwetsbare doelgroep.

Doelstelling

Definitieve besluitvorming over de wijze van samenwerking en de wijze waarop de middelen worden ingezet zijn in voorbereiding. In het kader van deze voorbereiding is extra (externe) ondersteuning aangetrokken om de regie te voeren op de nadere uitwerking van het regionale uitvoeringsplan. De focus ligt hierbij met name op:

  • De wijze waarop de samenwerking juridisch het beste geborgd kan worden
  • De wijze waarop een gemeenschappelijk fonds voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis invulling kan krijgen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website