Projectomschrijving

Regio Rotterdam-Rijnmond – Centrumgemeente Rotterdam

Achtergrond

De 7 samenwerkende gemeenten in de centrumregio Rotterdam hebben recent het projectplan doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang vastgesteld. In dat projectplan staan 5 thema’s beschreven, die nadere uitwerking behoeven met de gemeenten en de betrokken ketenpartners. De uitvoering van het projectplan is nodig om de decentralisatie per 2021 voorbereid te kunnen starten.

Gezien de agenda’s van de betrokken beleidsadviseurs en de verhoudingen tussen de gemeenten is het van belang om een projectleider aan te stellen die de gemeenten en de ketenpartners op sleeptouw neemt om de thema’s uit het projectplan te concretiseren en te implementeren. De samenwerking tussen de partijen is in deze fase sterk gebaat bij een trekker die boven de partijen staat en partijen tot besluiten laat komen over de thema’s uit het projectplan.

Doelstelling

Het projectplan is opgebouwd uit 5 thema’s die, met uitzondering van thema 1, allemaal regionaal uitgewerkt dienen te worden om de implementatie van de decentralisatie Beschermd Wonen te kunnen realiseren in de regio. De thema’s zijn als volgt:

 1. Lokale verantwoordelijkheden, preventie en inrichting algemene voorzieningen
 2. Inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve opgave en spreiding van Beschermd Wonen-voorzieningen
 3. Kader voor organisatie van de toegang Beschermd Wonen, inclusief lokaal beleid en regelgeving
 4. Kader voor financiering, zorginkoop en contracteren
 5. Monitoring van proces en resultaat
 6. Organisatorisch model vanaf 2022

Op alle onderwerpen moeten zaken worden uitgezocht en besluitvorming worden voorbereid. Daarnaast is er intensieve communicatie met de stakeholders nodig (raad, aanbieders, cliëntvertegenwoordigers), om ze mee te nemen in de ontwikkelingen van de decentralisatie. Aan het eind van het project hebben de samenwerkende gemeenten een structuur ingericht die de zorg voor Beschermd Wonen-cliënten garandeert en die de spreiding en ambulantisering van de doelgroep mogelijk maakt. Daarnaast is er een basis gelegd voor het structureel monitoren van de in-, door- en uitstroom van cliënten in de regio.

Gemeenten

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam

Thema’s

 • Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving
 • Lokale, regionale en landelijke samenwerking
 • Wonen
 • Toegang
 • Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
 • Continuïteit van zorg en ondersteuning

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website