Projectomschrijving

Achtergrond

In de Vallei regio is het uitgangspunt ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Dit conform de visie van de commissie Dannenberg. Regionaal is er afgesproken ‘wat’ er moet gebeuren, maar elke gemeente heeft in grote mate vrijheid om zelf in te vullen ‘hoe’ ze daar invulling aan geven. De pilots Wageningen en Barneveld/Scherpenzeel zijn daar een goed voorbeeld van. De pilots worden geëvalueerd, zodat er van elkaar geleerd kan worden en er na de pilot een vliegende start gemaakt kan worden.

Verder is eind 2017 besloten welke aantallen woningen/wooneenheden er per regiogemeente beschikbaar moeten zijn voor de uitstroom vanuit Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Ook hier is wel bepaald ‘wat’, maar niet ‘hoe’. De lokale en regionale samenwerking zal een benodigde impuls geven om dit goed in te richten.

Doelstelling

In het regioplan en in de afsprakenkaders is vastgelegd dat gemeenten zelfstandig de toegang vormgeven. Daarbij hebben gemeenten de vrijheid om eigen lokale maatwerkvoorzieningen in het leven te roepen, gefinancierd vanuit de regionale BW-middelen.

Daarnaast moet helder worden hoe er omgegaan dient te worden met de ‘vernieuwende woonvormen’ van commissie Dannenberg. Zowel lokaal als regionaal blijkt dat deze woonvormen een aanzuigende werking hebben op gemeenten en regio’s die nog niet zo ver zijn met deze ontwikkeling. Door lokaal en regionaal afspraken te maken over de toegang tot deze voorzieningen, wordt onnodig en oneigenlijk gebruik van tijd, energie en geld voorkomen. Hierbij wordt expliciet gekeken naar nieuwe vormen van lokale opvang.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website