Projectomschrijving

Achtergrond

Gemeenten staan voor de opgave om Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Centraal staat dat de verantwoordelijkheid wordt verlegd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Het gaat om zeer kwetsbare burgers, een relatief kleine groep, voor wie een ondersteuningscontinuüm moet worden verwezenlijkt. Daarvan maken ook zeer gespecialiseerde vormen van ondersteuning deel uit. Daarom is intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk. Vanwege het starten van een zelfstandige regio m.b.t. BW en MO, staat de regio voor nieuwe taken. Het gaat hiermee niet alleen om de overname van de taken van de huidige centrumgemeente Maastricht, maar ook over de doorontwikkeling van het aanbod in de regio.

In het advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen staat een nieuwe kijk op psychisch lijden en gezondheid centraal. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn burgers, ze maken deel uit van de samenleving. In de zorg komt meer nadruk op variatie, aanpassing, veerkracht en regie van hulpvragers. De herstelgedachte is daarbij leidend. Dat betekent bijvoorbeeld dat actief wordt ingezet op cliëntinitiatieven, dat alle ondersteuning wordt geleverd vanuit de principes van herstelgerichte zorg en dat er structureel gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Het perspectief van de hulpvrager en naastbetrokkenen is het uitgangspunt bij het herinrichten van de zorg. Aanbieders worden onderdeel van de gemeenschap rond de individuele zorgvrager en zijn omgeving.

Doelstelling

De subsidie zal worden ingezet voor projectleiding om de inhoudelijke doorontwikkeling en zelfstandige taken voor te bereiden en in te voeren. Daarbij volgt de projectleider het plan van aanpak dat de gemeenten eerder hebben opgesteld.

Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van zoveel mogelijk sociale inclusie voor psychisch kwetsbare inwoners. Bij het vormgeven van de ontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis worden de volgende inhoudelijke uitgangspunten gehanteerd:
 

  • Psychisch kwetsbare burgers maken deel uit van onze samenleving en doen zoveel mogelijk mee, waarbij rekening wordt gehouden met omwonenden. Stigmatisering wordt tegengegaan.
  • Het cliëntsysteem betrekt de zorgvrager en naastbetrokkenen, waarbij uitgegaan wordt van zoveel mogelijk eigen regie (naar vermogen).
  • Er wordt maatwerk geleverd en meebewogen met veranderingen die cliënten doormaken.
  • Bij Beschermd Thuis wordt de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op wijkniveau georganiseerd.
  • Waar mogelijk staat de herstel-gedachte centraal: geen mens wordt ooit afgeschreven.
  • Cliënten en hun systeem worden benaderd in de volle breedte op alle leefgebieden. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid krijgt een duidelijke plek.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website