Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeenten in de regio Midden-IJssel hebben de regiovisie 2017-2022 en het regionaal actieplan 2017-2022 ‘Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz’ vastgesteld. Hiermee zijn de condities, zoals opgenomen in het landelijke advies van ‘Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’, uitgewerkt. De problematiek en de maatschappelijke opgaven zijn beschreven in het regionaal actieplan. Om tot versnelling en optimalisatie van de uitvoering van het regionaal actieplan te komen is een startsubsidie gewenst.

Doelstelling

Het project betreft de uitvoering van het regionale actieplan, dus sluit daar naadloos op aan. Hierin wordt ingezet op de volgende doelstellingen:

  • De gemeenten zetten in op preventie, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Om dit te realiseren worden lokale voorzieningen gecreëerd, dan wel uitgebreid voor de doelgroep Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang (BW/MO).
  • Gemeenten geven lokaal invulling aan de toegang tot de voorzieningen in het kader van BW en MO. Hierbij wordt gekeken naar de levensbrede ondersteuningsstructuur. Tevens worden concrete afspraken gemaakt met woningcorporaties over de beschikbaarheid op lokaal en regionaal niveau.
  • Gemeenten borgen de benodigde kennis en kunde en de uitwisseling hiervan. Zij maken afspraken over de wijze van toeleiding naar regionale voorzieningen, wachtlijstbeheer van de regionale voorzieningen en de invulling van deze regionale voorzieningen. In het kader van de toeleiding en het aanbod worden afspraken gemaakt met (omliggende) regio’s.
  • Gemeenten maken, zodra helder is wat de financiële kaders zijn, afspraken met elkaar over de verdeling en inzet van middelen als het gaat om regionale voorzieningen BW. Hierbij wordt rekening gehouden met het historische en het objectieve verdeelmodel.
  • Gemeenten stellen de mening van de cliënt centraal, daarom worden zij vooraf geïnformeerd en/of om advies gevraagd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website