Projectomschrijving

Ongeveer 15% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft volgens de praktijkdefinitie een licht verstandelijke beperking (lvb). Door de lvb hebben deze jongeren vaker psychische problemen (waaronder verward gedrag) en gedragsproblemen en zijn zij vaker als dader of slachtoffer betrokken bij criminele activiteiten. Deze jongeren hebben baat bij een aangepaste ondersteuning, bejegening en communicatie. Dit kan pas geboden worden als de LVB herkend wordt.

Veelal gaat het op beide vlakken mis: de lvb wordt onvoldoende herkend en hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein zoals politie, justitiële medewerkers en gemeente ambtenaren (Wmo en SAVE) weten onvoldoende hoe zij met jongeren met een lvb moeten omgaan waardoor deze jongeren niet de ondersteuning en bejegening krijgen die nodig is. Hierdoor raken zij nog verder in een neerwaartse spiraal. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze jongeren en kan leiden tot maatschappelijk ongemak en schade.

Doel

Dit project beoogt deze negatieve spiraal te doorbreken door hulpverleners te scholen zodat zij een lvb beter herkennen en hier adequater mee omgaan.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een zorginstelling, 2 kennisinstituten (Hogeschool Utrecht en Trimbos), de regionale veiligheids strategie en de gemeente Utrecht. Door deze samenwerking is er veel kennis voorhanden en zijn er goede contacten met het werkveld. Er wordt nauw samengewerkt met cliënten met een lvb en/of hun verwanten.

Lvb-kaart

Om de kennis, opgedaan tijdens de training, te borgen, wordt een lvb-kaart ontwikkeld met daarop de belangrijkste kenmerken, aandachtspunten en tips. Deze krijgen de deelnemers na de training mee naar huis zodat zij de kaart er snel bij kunnen pakken bij een vermoeden van lvb. Ook zal er een online naslagwerk beschikbaar zijn. De deelnemers krijgen ook enkele exemplaren van de SCIL mee zodat zij hier mee aan de slag kunnen. De SCIL kan daarna zelf besteld worden.

Implementatie/borging

De training zal beschikbaar worden gesteld aan andere gemeenten/zorgaanbieders, mits de training zal worden aangeboden door een zorgaanbieder met ervaring met lvb om zo de kwaliteit te waarborgen.

Resultaten

Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt onvoldoende herkend en hulpverleners in het sociale en veiligheidsdomein weten niet altijd goed hoe zij met jongeren met een LVB moeten omgaan. Vaak krijgen deze jongeren daarom niet de ondersteuning en bejegening die nodig is. Hierdoor raken zij veelal verder in een neerwaartse spiraal.

In dit project is samen met cliënten met een LVB een training ontwikkeld en gegeven aan deze hulpverleners zodat deze een LVB eerder herkennen, hier adequaat mee omgaan en weten waar zij hulp kunnen vinden.
Deelnemers geven aan dat de scholing hen helpt in het signaleren van een mogelijke LVB. Zij weten beter waar zij alert op moeten zijn en voelen zich competenter in het omgaan met deze jongeren. Op basis van de literatuur is de verwachting dat deze scholing en het aanreiken van een screeningsinstrument op de langere termijn kan bijdragen aan het voorkomen van overschatting en overvraging door professionals.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website