Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de provincie Zeeland werken dertien gemeenten samen in de keten zorg en veiligheid op gemeente overstijgende programma’s. De regio Zeeland is een zelfstandige veiligheidsregio. Twaalf van de dertien gemeenten zijn bestuurlijk verenigd in de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en in de stuurgroep Aanpak Personen met verward gedrag/ Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente Tholen sluit door de fysieke positionering aan op het Zorg- en Veiligheidshuis Markiezaten en de SPOR in West-Brabant. Voor de zorg en het regionale meldpunt voor personen met verward gedrag, de Wvggz en de Ketenveldnorm-Levensloopfunctie, sluiten zij wel aan op de Zeeuwse voorzieningen en op het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Daarnaast zijn alle dertien gemeenten bestuurlijk verenigd in het algemeen bestuur GGD Zeeland.

 

De sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en de implementatie van de Wvggz en de Levensloopfunctie, is bestuurlijk en ambtelijk ingericht als een Zeeuws breed programma, met als uitgangspunten: de cliënt centraal en Zeeuwse samenwerking met uniformiteit in de werkprocessen bij gemeenten voor de regionaal werkende key-partners: GGZ Emergis, Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, GGD Zeeland, de politie Zeeland-West-Brabant en het Openbaar Ministerie Zeeland- West-Brabant.

 

Parallel aan de sluitende aanpak, beïnvloeden landelijke ontwikkelingen de implementaties op cliëntniveau en op organisatieniveau: de Versnellingsagenda Beschermd wonen en het Plan van aanpak Dakloosheid Zeeland, de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2020-2024 en beleidswijzigingen in de verzekerde en forensische zorg. De samenhang van deze dossiers kent grote uitdagingen en complexiteit. Ze vragen tijd in de ontwikkelfase en om echt geborgd te worden in alle werkprocessen van de samenwerkende organisaties. Organisaties die intern domeinoverstijgend moeten samenwerken en extern stelsel- en domeinoverstijgend moeten samenwerken in de programmatische aanpak personen met verward gedrag en bij de extra ondersteuningsvragen op zorg en veiligheid.

 

Onder coördinatie van de stuurgroep Aanpak Personen met verward gedrag/ Wvggz wordt invulling gegeven aan de Zeeuwse richting en inrichting van de bovenstaande dossiers en de verbinding met het bestuurlijk overleg OZO (doorontwikkeling BW/MO) en de Zeeuwse Zorg Coalitie. Aanvullend op de regionale key-partners is de Zeeuwse vertegenwoordiging van CZ zorgkantoor lid van zowel de stuurgroep Aanpak personen met verward gedrag/Wvggz, als van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

 

Naast de complexiteit van de implementaties van Wet, aanpak en ontwikkelagenda’s, is het begeleiden van de regionale samenwerking tussen de belangrijkste partners, een complexe taak. Een taak die zowel de balans tussen gemeentelijke rollen en verantwoordelijkheden stimuleert, als ook het belang van regionale samenwerking en een pragmatische organisatie inrichting. Een opdracht met een implementatie die gericht is op regionale samenwerking aan de hand van concrete kaders en ervaringen in de praktijk. Een opdracht samen met partners die elkaars werkprocessen beperkt kennen.

 

Binnen de implementatie van zowel de Aanpak personen met verward gedrag als de Wvggz, Wzd en de Levensloopfunctie hebben we ook in Zeeland nog open eindjes die extra aandacht vragen om tot een goed werkende en duurzame aanpak en verbinding te komen.

De focus ligt hierbij op: 1) de implementatie van het integraal risicotaxatie instrument voor meldingen over cliënten die, als gevolg van verward gedrag (gevaarlijk, agressief, of ontwrichtend gedrag), binnen de zorg tussen wal en schip vallen en 2) de implementatie van de gegevensdelingskaders in het kader hiervan. In verbinding met elkaar en met beïnvloedende aanpalende dossiers en ontwikkelingen in de zorg- en veiligheidsketen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website