Projectomschrijving

Aanleiding

In De Fryske Marren bestaat de wens om goed samen te werken in de keten van zorg en veiligheid. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met de samenwerkingspartners. De visie van de gemeente is om eigen kracht en zelfredzaamheid in te zetten. Er zijn echter situaties waarin de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner tekort schiet. Het gaat dan niet om niet-willen, maar om niet-kunnen. De gemeente heeft een rol in het voorkomen van verergering van de situatie en zet daarom een Wijk-GGD’er in.

Doel

De inzet van een Wijk-GGD’er heeft als doel om de afstemming en samenwerking in de keten van zorg en welzijn te verbeteren. Deze medewerker stapt af op signalen over verward gedrag en probeert deze te normaliseren. Ook is de Wijk-GGD’er regelmatig aanwezig op zogenaamde vindplaatsen om contact te leggen met inwoners en op die manier preventief te werken.

Resultaten

De afstemming en samenwerking in de keten van zorg is goed ingevuld. Intern is er sprake van heldere en korte lijnen, wat de snelheid van aanpak, zorgoverleg en procesregie vergroot. Hetzelfde geldt voor externe partijen. Meldingen en signalen komen langs meerdere kanalen binnen, waardoor externe partijen snel kunnen worden ingeschakeld voor een integrale aanpak en snel kunnen op- en afschalen. Afstemming en samenwerking verloopt goed, wat bijdraagt aan preventie en de-escalatie.

De Wijk-GGD’er is een verbindende schakel in het sociaal wijkteam, de schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, door nauwe samenwerking met Fact+, Politie, Woningstichtingen, de Kear (welzijnsorganisatie) en POH-GGZ. Daarnaast ondersteunt de Wijk-GGD’er familie en het naasten van de doelgroep.

Bij een melding wordt besproken wat de melder zelf kan doen, waarbij de Wijk-GGD’er kan ondersteunen en meedenken. In 30% van de situaties is de Wijk-GGD’er er zelf op af gegaan, in de overige situaties is er meer coachend werk verricht.

Uit de monitoring van meldingen is naar voren gekomen in welke wijken bepaalde stressfactoren meer samenkomen, waardoor het outreachend werken efficiënter opgepakt kan worden. Het daadwerkelijk uitproberen of dit ook de plekken zijn, waar outreachend gewerkt kan worden is uitgesteld vanwege COVID-19. Wel zijn hier voorbereidende werkzaamheden voor gedaan.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website