Projectomschrijving

In Sliedrecht bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD'er kan fungeren als deze verbindingsofficier. Binnen Sliedrecht zal een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) vanuit ggz instelling Yulius invulling geven aan de functie Wijk-GGD'er. Daarnaast zijn ook het Sociaal team Sliedrecht en de politie nauw betrokken bij het project en werken we samen met de GGD-ZHZ.

Doelstelling

De Wijk-GGD'er signaleert vroegtijdig en gaat gevraagd en ongevraagd preventief op personen met verward gedrag af, de-escaleert, betrekt de cliënt en het persoonlijk netwerk in de analyse en oplossingsrichting, houdt vinger aan de pols, maakt een screening van de persoon en/of een analyse van de situatie, schakelt de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in en stemt een sluitende aanpak af.  

Werkwijze

De Wijk-GGD'er zal in dergelijke situaties de voortgang monitoren, de regie houden op de voortgang van de uitgezette acties, doorpakken bij knelpunten in zorglevering, warm overdragen aan reguliere zorg, of in geval van nazorg de afgesloten casus monitoren (waakvlamfunctie). Outreachend, onorthodox, laagdrempelig en praktisch zijn kenmerken van de werkwijze. De Wijk-GGD’er staat met de voeten in de klei en sluit aan binnen de bestaande lokale infrastructuur van het sociaal domein in Sliedrecht.

Resultaten

De samenwerking met de ketenpartners tijdens het project was succesvol. De volgende resultaten zijn daarmee behaald:

  • De Wijk-GGD'ers hebben laten zien erg creatief te durven zijn en geen probleem te hebben met buiten de gebaande paden treden. Hiermee zijn in enkele (complexe) casussen echt doorbraken gerealiseerd, die anders niet gerealiseerd waren.
  • De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is door de inzet van de Wijk-GGD'ers verbeterd. Er is meer onderling vertrouwen en partijen zijn bij elkaar gebracht.
  • De ketenpartners weten dat de Wijk-GGD'ers er zijn en weten hen goed te vinden, indien nodig. De aard van de inzet van de Wijk-GGD (laagdrempelig, langdurig, flexibel) draagt bij aan het succes en onderscheidt de inzet van andere (reguliere) hulpverlening. Het kader waarbinnen de Wijk-GGD'ers kunnen opereren is ruimer en daardoor kunnen zij verbinden tussen de 'zorgschotten'.
  • Veel problemen zijn vakkundig en direct door de Wijk-GGD'ers opgepakt. Hierdoor krijgen personen met verward gedrag sneller en betere hulp, ontstaat er minder (woon)overlast en vindt er minder politie inzet plaats.

 

 

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website