Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In maart 2019 zijn we gestart met het project de Wijk GGD'er. We zijn gestart met de naam Outreachend Team Verward Gedrag. Maar gedurende het project bleek de naam Wijk GGD'er gemakkelijker te gebruiken, daarom zijn we toen overgegaan op de naam Wijk GGD'er. Bij de start van het project zijn de woningcorporaties en politie betrokken. Op hun verzoek is er 1 telefoonnummer in het leven geroepen waarop meldingen gedaan kunnen worden. Het project heeft ertoe geleid dat we meer gezamenlijk optrekken met politie, er afspraken zijn gemaakt en contact is met het FACT team en er werkafspraken zijn gemaakt met het provinciale meldpunt. Maar bovenal zorgt het ervoor dat mensen eerder worden geholpen en hulpverleners zorg beter kunnen aanpassen op de problematiek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het projectplan zijn drie resultaten beschreven. Onderstaand zijn de bevindingen beschreven.

 

1.

Doelstelling: De gemeente Smallingerland wil met de inzet van het Outreachend Team Verward Gedrag de vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van mensen met verward gedrag verbeteren.

Subdoel: E33 meldingen verminderen

 

Meldingen

In totaal zijn er vanaf mei 22 meldingen geweest in mei juni en juli waarvan er drie via het provinciale meldpunt zijn binnen gekomen. Rechtstreekse meldingen door de politie zijn er nog niet geweest.

In de eerste maanden is er in het contact met de politie gekozen om actief twee wekelijks de E 33 meldingen op te vragen en zo alsnog contact te leggen met deze groep inwoners. Dit leverde op dat er een overlap is het de aanmeldingen bij het sociaal team en dat er in veel (50 %) gevallen al hulpverlening bij betrokken is. Vervolgens is met de betrokken hulpverleners contact gelegd en de casus bij dit team afgesloten.

Meldingen kunnen ook gedaan worden door anderen dan de politie, dan is geen sprake van E33 meldingen, maar wel van mensen die onbegrepen of verward gedrag vertonen. De verhouding geen E33 / wel E33 is 60/40.

Het aantal E 33 meldingen bij de politie:

 

2015: 352

2017: 449

2018: 523

2019: 250 (t/m 12-08-2019)

 

 

2.

Doelstelling: Doelgroep personen met verward en/of overlast gevend gedrag in beeld brengen.

Subdoel: onderzoeken hoe persoonsgerichte aanpak helpend is in het vinden van een oplossing.

 

Werkwijze

Na een melding gaat de medewerker die dienst heeft er op af. Dat is soms samen met de melder, maar ook wel alleen. Er vindt een vraagverheldering plaats en aan de hand daarvan vinden vervolgstappen plaats. Deze kunnen bestaan uit afsluiting i.v.m. onterechte melding (1 maal) en overdragen aan al bekende hulpverleners en afsluiten. Daarnaast kan de medewerker regie voeren of nazorg bieden tot de toeleiding naar passende hulp vorm krijgt.

Uit de meldingen signaleren we een grote overlap met de meldingen die bij het Sociaal Team binnenkomen of al bekend zijn. Indien vrijwillig in te zetten ondersteuning niet lukt wordt, als de hulpvraag er wel is maar niet gesteld (kan) wordt(en), toe geleid naar een lid van het sociaal team.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Smallingerland hebben we de ambitie om de kwetsbare groepen in de gemeente minimaal van omvang te laten zijn. Daar waar ze er wel zijn, kennen en ondersteunen we ze. Aan deze ambitie werken we samen met onze inwoners en ketenpartners.

In de afgelopen periode heeft Smallingerland te maken met een toename van meldingen van personen met verward gedrag. Ook is er een toename te zien in de meldingen bij het Sociaal Team (interventieteam).

In de dagelijkse praktijk van de gemeente Smallingerland wordt door ketenpartners en de gebiedsteams en het Sociaal Team ervaren dat er onvoldoende gereageerd kan worden op signalen over personen met verward gedrag. De werkdruk binnen de gebiedsteams is hoog doordat er veel inwoners zich melden met een hulpvraag. Dat maakt het zoeken naar een passend oplossing voor mensen met multi-problematiek tot een grote uitdaging.

Met name de politie en de woningbouwcorporaties ervaren dit als een gemis. Maar ook andere ketenpartners als Zienn (maatschappelijke opvang), Verslavingszorg en de GGZ zouden graag meer aangesloten worden bij de gebiedsteams. Met de introductie van de wijk GGD'er kan een bijdrage geleverd worden aan een verbetering van de keten samenwerking.

 

De wijk GGD'er krijgt als opdracht ‘doen wat nodig is’ en samenwerking in de keten stimuleren. De wijk GGD'er fungeert als een extra ‘schakel’ tussen en zorg en veiligheidsdomein om- zo nodig buiten de reguliere kaders om - meer professionele handelingsruimte en meer samenhang tussen relevante organisaties te creëren.

 

Het effect van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg is dat vroegtijdig met elkaar wordt bepaald welke aanpak en zorg een individu nodig heeft, waardoor escalatie in een later stadium kan worden voorkomen. Door deze aanpak dient op termijn de druk op de politie wat betreft de toeleiding naar zorg te worden verminderd

Met de pilot brengen we de doelgroep verwarde en/of overlast gevende personen in de gemeente Smallingerland in beeld. Door ze te kennen, kunnen we ze eerder en beter ondersteunen.

 

Met de pilot borgen we vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van verwarde en/of overlastgevende personen. Met de ketenpartners zoals politie, woningbouwcorporaties, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS), FACT GGZ en Zienn worden samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat er een sluitende keten ontstaat.

De gemeente Smallingerland wil dit project vanuit de leefwereld van de betrokken inwoners benaderen. De acties vanuit dit project zullen dichtbij mensen met verward gedrag plaatsvinden, met het netwerk van familie, vrienden, buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en professionals. In de pilot werken we daarom intensief samen met de Stichting Aanzet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website