Projectomschrijving

De afgelopen jaren hebben gemeenten hard gewerkt aan de realisatie van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Recente cijfers laten zien dat het aantal meldingen over personen met verward gedrag in de eerste helft van 2019 weer is gestegen ten opzichte van 2018. Aandacht voor deze doelgroep blijft dan ook onverminderd hard nodig en gewenst. Ondertussen hebben 37 gemeente gebruik gemaakt van het CCV begeleidingstraject om te komen tot de invoering van een wijk-GGD’er. Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die in de wijk(en) de zorg- en veiligheidsketen met elkaar verbindt.

Dit netwerk draagt bij aan het voorkomen dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. Het doel is gepaste zorg en ondersteuning bieden waarbij het recht doen aan de cliënt, het (familie)netwerk en de omwonenden voorop staat. De wijk-GGD’er werkt samen met de wijkagent, huisarts en (zorg)professionals. Maar ook de apotheek, supermarkteigenaar en buurtbewoners worden betrokken bij het netwerk. ‘Doen wat nodig is’ blijkt uitstekend van toepassing op de inzet van een wijk-GGD’er.

Doel

Het project ‘Wijk-GGD: de finale’ heeft als doel het begeleiden van 10 nieuwe gemeenten. Structurele borging op langere termijn is hierbij een van de uitgangspunten. De randvoorwaarde is het in stand houden van een goed netwerk, met enerzijds gemeenten die reeds eerder hebben meegedaan aan het CCV begeleidingstraject en anderzijds de uitvoerende wijk-GGD’ers. CCV investeert daarom tevens in het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor deze professionals.

Aanpak

Het begeleidingstraject van het CCV bestaat uit een procesaanpak met intervisiebijeenkomsten, handreikingen en advies op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle opgedane kennis en ervaring uit voorgaande trajecten. Conform de reguliere werkwijze spelen de activiteiten van het CCV in op het versterken van kennis, houding en gedrag bij professionals en relevante partners.

Resultaten

In 10 gemeenten heeft het CCV ondersteuning geboden bij de implementatie van een wijk-GGD’er. Inmiddels zijn in al deze gemeenten één of meerdere wijk-GGD’ers actief. Het CCV verzorgde de organisatie van intervisiebijeenkomsten, advies op maat, een stappenplan en handreikingen. Voortdurend werd er ingespeeld op openstaande vragen. Gedurende het traject werden voorbeelddocumenten vanuit de verschillende gemeenten opgehaald en gedeeld.

De implementatie van de wijk-GGD is in gemeenten de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag een stap verder gebracht.
•    Personen met onbegrepen gedrag worden eerder gesignaleerd met behulp van een doorpakkende en outreachende hulpverlener. Daarbij escaleren minder casussen tot overlast- of veiligheidsproblematiek.
•    Cliënten voelen zich beter begrepen en er is meer begrip door de inwoners van de wijk.

Daarnaast heeft het CCV een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame bestanddelen van de wijk-GGD’er. Dit heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd.
•    De wijk-GGD’er voorziet duidelijk in een behoeft. De wijk-GGD’er ontlast en ondersteund partijen in de keten en fungeert daardoor als schakel tussen veiligheid en zorg.
•    De wijk-GGD’er is doortastend en laat pas los als er echt contact is. Daarbij wordt er gedacht in oplossingen ook buiten de gebaande paden.
•    De onafhankelijke rol van de wijk-GGD’er is de grote kracht en meteen ook de grootste uitdaging.
•    Het delen van informatie is een aandachtspunt.
•    De wijk-GGD‘er is een succes. Echter is lange termijn financiering niet altijd zeker.
•    De aard van de problematiek (verward of onbegrepen gedrag) is heel erg breed.
•    Centrale regie: het is belangrijk om kennis en ervaringen van andere gemeenten te delen zodat niet elke gemeente steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden om de wijk- GGD’er succesvol te implementeren.

Er is een goed beeld ontstaan over de meerwaarde van de wijk-GGD’er middels diverse methodes (theoretische verkenning, scannen beleidsdocumenten en drie casestudies). Gemeenten die nog geen wijk-GGD’er hebben kunnen hun voordeel doen met dit onderzoek.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website